RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Targi "Dobre bo swoje"

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Dobre bo swoje to projekt, którego realizację zaplanowano w miejscowości Zieleniec.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zieleniec jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę na realizację operacji pn. Dobre bo swoje w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020–2021.


Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, miejscowość Zieleniec – teren Gminy Pokój

Termin realizacji operacji: 01.06-30.09.2020 r.

zakres realizacji operacji:
organizacja targów ze stoiskami wystawienniczymi, przeprowadzenie konkursu z nagrodami


Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 19 010,00 zł.

Cel operacji:

Nawiązanie współpracy między NGO oraz sołectwami, informowanie społeczeństwa oraz potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym przez partnerów KSOW oraz wymiana doświadczeń i pomysłów w jaki sposób można przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich, promocja lokalnych wyrobów, promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego.

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Priorytety PROW operacji

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania KSOW operacji

Działanie 10 Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Poprzez nawiązanie współpracy między NGO, umożliwienie promocji ich działalności i przedstawienie sposobów dalszego działania oraz podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności organizacje pozarządowe zyskają nowe możliwości i narzędzia do prowadzenia swojej działalności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców efektów działania NGO stworzy szansę na pozyskanie nowych, aktywnych członków.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

________________________________________________________________________

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020