Park w Pokoju
GALERIA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Kupalnocka w Domaradzkiej Kuźni to projekt, którego realizację zaplanowano w miejscowości Domaradzka Kuźnia.

Gmina Pokój jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę na realizację operacji pn. Kupalnocka w Domaradzkiej Kuźni w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020–2021.


Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, miejscowość Domaradzka Kuźnia – teren Gminy Pokój

Termin realizacji operacji: 01.04-31.1
0.2020 r.

zakres realizacji operacji:
organizacja imprezy plenerowej, przeprowadzenie konkursów z nagrodami


Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 16 565,68 zł.

Cel operacji:
Uświadomienie szans jakie daje wspólne działanie i tworzenie projektów włączających co najmniej 2 ngo, nawiązanie współpracy regionalnej, promowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku, promocja postaw ekologicznych, związanych z ochroną środowiska, prezentacja możliwości rozwoju lokalnego.

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Priorytety PROW operacji

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Działania KSOW operacji

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Współpraca między organizacjami pozarządowymi, promocja ich działalności, podnoszenie poziomu wiedzy, kwalifikacji i umiejętności. Organizacje pozarządowe z gminy Pokój zyskają możliwości, pomysły oraz nowych członków zainteresowanych przyłączeniem się do działania.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwości zarejestrowania się jako Partner KSOW znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

________________________________________________________________________

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

 

Opublikował(a): Natalia Betkier
Modyfikował(a): Natalia Betkier
Przewiń do góry