RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Gospodarka odpadami w gminie Pokój 2020 - obowiązujące zasady

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z trenu gminy Pokój jest:

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
Ekowod Sp. z o.o.
ul. Mariańska 2
46-100 Namysłów

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz pozostałości po segregacji, odbieranych przez podmiot od mieszkańców jest Instalacja Komunalna w Gotartowie.

Na terenie gminy Pokój, w Miejscowości Zieleniec pod numerem 14 ( dawna stacja uzdatniania wody) funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. PSZOK czynny jest w każdy poniedziałek od 900 do 1000 .

Na PSZOK mieszkańcy mogą oddać:

Lp.

Rodzaj odpadu

charakterystyka

ilość odpadów

1

Zużyte baterie i akumulatory

Małogabarytowe

Bez ograniczeń

2

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

Bez ograniczeń

3

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

 

Bez ograniczeń

4

Zużyte opony samochodowe

Z wyjątkiem opon samochodów ciężarowych, maszyn budowlanych i pojazdów rolniczych

4 szt./rok

5

Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne

 

Bez ograniczeń

6

Papier

 

Bez ograniczeń

7

Metal, tworzywa sztuczna i opakowania wielomateriałowe

 

Bez ograniczeń

8

Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia

 

Bez ograniczeń

9

Szkło

 

Bez ograniczeń

10

Ubrania i tekstylia

 

Bez ograniczeń

11

odpady niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł i strzykawek)

 

Bez ograniczeń

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz.1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Poniżej zamieszczono wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych:

L.p.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

1.

Eko Spektrum Wojciech Jarczak

ul. Wspólna 1

45-837 Opole

Folia odpadowa

606-967-774

2.

INTEREKO Sp. z o.o.

ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4
45-828 Opole

Zużyte opony , folia odpadowa  ,

077 47-47 -219

3.

Remondis Opole

Zakład Mechaniczno – Biologicznego Przetwarzania Odpadów

Al. Przyjaźni 9 , 45-573 Opole

 

Folia odpadowa , sznurek

077 42-76-127