RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Informacja o wynikach konkursu ofert i naboru wniosków

  1. Informacja o wynikach Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.

 

Wójt Gminy Pokój informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r. w zakresie:

  1. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – nie wpłynęła żadna oferta,

  2. zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – nie wpłynęła żadna oferta,

  3. działalności z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wpłynęła 1 oferta.

 

Wykaz organizacji pozarządowych, które przystąpiły do konkursu:

 

Lp.

oferent/tytuł oferty

Ocena formalna

Ocena merytoryczna

Kwota wnioskowana

Przyznana kwota dofinansowania

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pokoju

Z kulturą za pan brat

 

Pozytywna

Pozytywna

40 000 zł

40 000 zł

 

2) Informacja o wynikach naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok

 

Wójt Gminy Pokój informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2020 rok wpłynęła jedna oferta.

Oferta została złożona przez Polski Związek Wędkarski, WKS LOCUS w Pokoju, oferta została rozpatrzona negatywnie.

 

Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając