Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

"Zakład Komunalny Pokój" sp. z o .o.

 

 Informacja z otwarcia ofert i rozstrzygnięcie przetargu

w ramach  trzeciego przetargu publicznego nieograniczonego pisemnego na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.” wpłynęła 1 oferta złożona przez Tomasza Pankiewicza. Oferta została uznana za ważną. Cena zaoferowana to 11700 zł brutto. Oferta Tomasza Pankiewicza spełniła oczekiwania zbywcy i zostanie podpisana z oferentem umowa sprzedaży.

 

                                                                                                                          Agata Chmura

                                                                                                                      prezes Zarządu

 

 

 

 

 


Pokój, dnia 8.04.2020 r.

OGŁOSZENIE

o trzecim przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.”

§ 1 Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2.Miejsce i termin składania ofert

elektronicznie na adres: do 16.04.2020 r. godz. 12:00

3.Miejsce i termin otwarcia ofert

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 29

termin : 16.04.2020 godz. 12:30

4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży

w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 77 469 30 97 wew. 29

§ 2 Informacje o zbywanym przedmiocie

1. Drewno ok. 240 mp, 144 m3 drewno pochodzi z drzew z gatunku olsza czarna, grab pospolity, dąb szypułkowy. Drewno zakwalifikowano do grupy S4, liściaste twarde i pozostałe niewymienione – z uwagi na to, że jest to drewno średniowymiarowe opałowe, drewno posiada udział zgnilizny, krzywizny, a krótkie kawałki dyskwalifikują kwalifikację drewna na inny asortyment.

2. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji

3. Po dokonaniu zakupu nabywca jest zobowiązany do samodzielnego załadowania i wywozu z miejsca składowania.

4.Prace należy tak wykonywać, aby nie spowodować żarnych szkód.

5.Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości faktycznie poniesionej szkody

6.Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zbywający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna

8. Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna- będą odrzucone.

 

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 11685 zł brutto , słownie : jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych brutto

§ 4 Wadium

Wadium- nie dotyczy

§ 5 Oferta – wymagania

Wymagania dla oferty

1. Ofertę należy przesłać na adres do 16.04.2020 r. do godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pismeny na zbycie drewna , decyduje data wpływu do odbiorcy poczty elektronicznej,. Oferta w formie pisemnej, w języku polskim, należy ją przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, musi być podpisana podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisana oryginalnie i zeskanowana.

2. Podpisana przez osoby reprezentujące oferenta i opieczętowana oferta powinna zawierać :

1) cenę brutto  

2) nazwę i adres oferenta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

3) oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu drewna

4) i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin

5) Powinna być przesłana na adres do 16.04.2020 r. godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pisemny na zbycie drewna

§ 6 Pozostałe informacje

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, została złożona w niewłaściwym trybie, nie została podpisana.

2. nie zawiera danych o których mowa w § 5 ust. 2

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4. Kryteria wyboru oferty: cena- 100%.

5.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.


 


 

Agata Chmura

Prezes zarządu

ODTformularz-ofertowy-1.odt (14,99KB) 

 

 

 

 

 


       Pokój, 8.04.2020 r.

Informacja

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  publicznym nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.” nie wpłynęła ani jedna oferta.

Agata Chmura

Prezes zarządu

 

 

 

 


                                 

                                                                                                                                                                    Pokój, dnia 26.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

o drugim przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.”

§ 1 Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2.Miejsce i termin składania ofert

elektronicznie na adres: do 31.03.2020 r. godz. 12:00

3.Miejsce i termin otwarcia ofert

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 29

termin : 31.03.2020 godz. 12:30

4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży

w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 77 469 30 97 wew. 29

§ 2 Informacje o zbywanym przedmiocie

1. Drewno ok. 240 mp, 144 m3 drewno pochodzi z drzew z gatunku olsza czarna, grab pospolity, dąb szypułkowy. Drewno zakwalifikowano do grupy S4, liściaste twarde i pozostałe niewymienione – z uwagi na to, że jest to drewno średniowymiarowe opałowe, drewno posiada udział zgnilizny, krzywizny, a krótkie kawałki dyskwalifikują kwalifikację drewna na inny asortyment.

2. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji

3. Po dokonaniu zakupu nabywca jest zobowiązany do samodzielnego załadowania i wywozu z miejsca składowania.

4.Prace należy tak wykonywać, aby nie spowodować żarnych szkód.

5.Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości faktycznie poniesionej szkody

6.Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zbywający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna

8. Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna- będą odrzucone.

 

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 12300 zł brutto , słownie : dwanaście tysięcy trzysta złotych brutto

§ 4 Wadium

Wadium- nie dotyczy

§ 5 Oferta – wymagania

Wymagania dla oferty

1. Ofertę należy przesłać na adres do 31.03.2020 r. do godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pismeny na zbycie drewna , decyduje data wpływu do odbiorcy poczty elektronicznej,. Oferta w formie pisemnej, w języku polskim, należy ją przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, musi być podpisana podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisana oryginalnie i zeskanowana.

2. Podpisana przez osoby reprezentujące oferenta i opieczętowana oferta powinna zawierać :

1) cenę brutto  

2) nazwę i adres oferenta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

3) oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu drewna

4) i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin

5) Powinna być przesłana na adres do 31.03.2020 r. godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pisemny na zbycie drewna

§ 6 Pozostałe informacje

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, została złożona w niewłaściwym trybie, nie została podpisana.

2. nie zawiera danych o których mowa w § 5 ust. 2

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4. Kryteria wyboru oferty: cena- 100%.

5.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.


 


 

Agata Chmura

Prezes zarządu

ODTformularz-ofertowy-1.odt (14,99KB) 

                         


             Pokój, 26.03.2020 r.

Informacja

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu  publicznym nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.” nie wpłynęła ani jedna oferta.

Agata Chmura

Prezes zarządu


Pokój, dnia 23.03.2020 r.

OGŁOSZENIE

o przetargu publicznym nieograniczonym pisemnym na zbycie majątku ruchomego drewna pochodzącego z wycinki w pasie dróg publicznych i terenów zielonych będących w utrzymaniu „Zakładu Komunalnego Pokój sp. z o .o.”

§ 1 Informacje ogólne

1. Nazwa i siedziba jednostki ogłaszającej przetarg

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2.Miejsce i termin składania ofert

elektronicznie na adres: do 26.03.2020 r. godz. 12:00

3.Miejsce i termin otwarcia ofert

Zakład Komunalny Pokój” sp. z o .o. ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, biuro nr 29

termin : 26.03.2020 godz. 12:30

4. Miejsce i termin obejrzenia przedmiotu sprzedaży

w dni powszednie w godzinach 8:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym nr tel. 77 469 30 97 wew. 29

§ 2 Informacje o zbywanym przedmiocie

1. Drewno ok. 240 mp, 144 m3 drewno pochodzi z drzew z gatunku olsza czarna, grab pospolity, dąb szypułkowy. Drewno zakwalifikowano do grupy S4, liściaste twarde i pozostałe niewymienione – z uwagi na to, że jest to drewno średniowymiarowe opałowe, drewno posiada udział zgnilizny, krzywizny, a krótkie kawałki dyskwalifikują kwalifikację drewna na inny asortyment.

2. Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości składania reklamacji

3. Po dokonaniu zakupu nabywca jest zobowiązany do samodzielnego załadowania i wywozu z miejsca składowania.

4.Prace należy tak wykonywać, aby nie spowodować żarnych szkód.

5.Za szkody powstałe podczas załadunku i transportu odpowiada nabywca do wysokości faktycznie poniesionej szkody

6.Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zbywający wymaga złożenia oferty na całość sprzedawanego drewna

8. Oferty zawierające ceny niższe niż wywoławcze oraz na zakup tylko części drewna- będą odrzucone.

 

§ 3 Cena wywoławcza

Cena wywoławcza : 20995,2 brutto, słownie : dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 20/100, w tym podatek VAT

§ 4 Wadium

Wadium- nie dotyczy

§ 5 Oferta – wymagania

Wymagania dla oferty

1. Ofertę należy przesłać na adres do 26.03.2020 r. do godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pismeny na zbycie drewna , decyduje data wpływu do odbiorcy poczty elektronicznej,. Oferta w formie pisemnej, w języku polskim, należy ją przygotować z wykorzystaniem formularza ofertowego, musi być podpisana podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisana oryginalnie i zeskanowana.

2. Podpisana przez osoby reprezentujące oferenta i opieczętowana oferta powinna zawierać :

1) cenę brutto  

2) nazwę i adres oferenta, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego

3) oświadczenie oferenta, że nie wnosi zastrzeżeń do stanu drewna

4) i że przyjmuje na siebie ewentualne skutki rezygnacji z oględzin

5) Powinna być przesłana na adres do 26.03.2020 r. godz. 12:00 w tytule oferta na przetarg nieograniczony pisemny na zbycie drewna

§ 6 Pozostałe informacje

1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli została złożona po wyznaczonym terminie, została złożona w niewłaściwym trybie, nie została podpisana.

2. nie zawiera danych o których mowa w § 5 ust. 2

3. O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

4. Kryteria wyboru oferty: cena- 100%.

5.  Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.


 


 

Agata Chmura

Prezes zarządu

ODTformularz-ofertowy-1.odt (14,99KB) 


                   

 

 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 23-03-2020 14:02

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 17-04-2020 16:14
Przewiń do góry