Park w Pokoju
GALERIA

Marszałek Województwa Opolskiego działając na podstawie art. 44a i 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 Nr 62, poz. 560) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym powoływanym przez Marszałka Województwa na okres czteroletniej kadencji.

Do zakresu działania Rady należy:

  1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
    • integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    • realizacji praw osób niepełnosprawnych;
  2. Opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
  3. Ocena realizacji programów;
  4. Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa    pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) oraz  działające na terenie województwa opolskiego organizacje pozarządowe i fundacje.

Zgłoszenia kandydata można dokonać za pomocą  formularza zgłoszeniowego, którego wzór został dołączony do powyższej wiadomości.

Zgłoszenia należy składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w terminie do 19 marca 2020 r.

Wszelkich informacji w sprawie naboru członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych udziela Pani Aldona Stahlberger, pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel: 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl.


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 28-02-2020 13:24

Przewiń do góry