Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Pokój zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich) dróg gminnych oraz obiektów mostowych i przepustów w ciągach dróg gminnych .

I Opis przedmiotu zamówienia:

CPV: 71631450-9

CPV: 71631480-8

 1. Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądów rozszerzonych (5 letnich)

NR DROGI

NAZWA DROGI

DŁUGOŚĆ KM

(m)Most dł , (p) przepust w szt./ m/śr

NAWIERZCHNIA

101601 O

Krzywa Góra przez wieś

0.285

1p

Bitumiczna

101602 O

Lubnów –przysiółek Szubiennik –granica gminy Murów

2.300

1m/5m

Tłuczniowa

101603 O

Lubnów – Kopalina

3.500

2m/24,6

Gruntowa ulepszona

101604 O

Fałkowice – Osiek

1.200

-----

Betonowa /gruntowa

101605 O

Dąbrówka Dolna

-Zieleniec

11.845

3p

Bitumiczna /tłuczniowa /gruntowa

101606 O

Kozuby – Żabiniec

0.485

2p

Bitumiczna

101607 O

Dąbrówka Dolna – Okoły

2.700

----

Gruntowa

101608 O

Pokój – Domaradz

4.800

----

Bitumiczna/ gruntowa

101609 O

Dąbrówka Dolna-granica gminy Murów (Grabice)

3.830

----

Bitumiczna /gruntowa

101610 O

Pokój-Czarna Woda

2.344

1p

Bitumiczna/Gruntowa

101611 O

Mielęcin-Jagienna

3.800

---

Gruntowa

101612 O

Krogulna – Dzików

2.000

---

Bitumiczna gruntowa

101613 O

Siedlice –Kuźnica Katowska

1.000

1p

Bitumiczna /gruntowa

101614 O

Krogulna –Siedlice

3.900

1m/18,2

Ulepszona z emulsji i grysów/bitumiczna

101615 O

Pokój- granica gminy Popielów

(Nowe Siołkowice)

2.600

2m/16,5

Gruntowa

101616 O

Krzywa Góra - Ładza

2.600

1m/15,8 m, 1p

Gruntowa

101842 O

Kaniów – Popielów

2.200

1m/9,2

Gruntowa

101618 O

(Grabczok) gmina Murów-Ładza

2.300

-----

Gruntowa ulepszona

101619 O

Domaradz Fałkowice

3.705

-----

Ulepszona z emulsji i grysów/bitumiczna

101620 O

Pokój –granica gminy Murów(Grabice)

7.100

----

Gruntowa

101621 O

ul. Sienkiewicza w Pokoju

0,313

---

Bitumiczna

101622 O

ul. Nowy Świat w Pokoju

0,530

----

Bitumiczna

101623 O

ul. 1 Maja w Pokoju

1,297

----

Bitumiczna

 

Suma: 66,634 km

 1. Przegląd winien być przeprowadzony zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.),

 2. Opracowanie winno zawierać protokoły okresowej kontroli pięcioletniej wraz z dokumentacją fotograficzną o (wykonaną techniką cyfrową)w przypadku mostów zaprowadzenie również książki mostu

 3. Protokoły powinny być przekazane Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach (wydruk) + wersja elektroniczna zapisana na płycie CD.

 4. Wykonawca (osoba wykonująca prace wskazane w ust. 1) powinien spełniać następujące kryteria:

  Dysponować osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia tj: posiadającymi wymagane prawem uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności mostowej bez ograniczeń lub równoważne, a także drogowej które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – do oferty należy dołączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów w tym ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1186 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.).

 5. Termin wykonania zamówienia

Do dnia 30 marca 2020r.

 1. Sposób przygotowania oferty

 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

 3. Oferta powinna zawierać:

 4. Wypełniony formularz „ OFERTA” (załącznik nr 1),

 5. kopię uprawnień budowlanych wraz z zaświadczaniem o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

 6. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 7. Wszelkie poprawki, skreślenia i zmiany we wpisywanej przez Wykonawcę treści winny być parafowane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, w przeciwnym razie nie będą uwzględnione.

 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 9. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymaganiami ustawowymi.

 10. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

 12. Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert w postaci elektronicznej.

 13. Ofertę należy umieścić w kopercie opatrzonej nazwą i adresem Zamawiającego, nazwą i adresem Wykonawcy oraz oznaczeniem:

Zapytanie ofertowe

Wykonanie przeglądów rozszerzonych -drogi

Nie otwierać przed dniem 26.02.2020r.  godz. 12:00

Tak zaadresowaną i opisaną kopertę należy przesłać lub złożyć osobiście w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub przesłać e-mailem na adres ug@gminapokoj.pl

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

 1. Termin złożenia oferty

 2. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój do dnia: 26.02.2020r. do godz. 12:00.

 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 4. Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, np. pocztą kurierską, o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

 5. Kryterium oceny ofert:

Cena ofertowa – 100%

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 1. Osoba upoważniona do kontaktu:

Joanna Ptaszek nr tel. 77 469 30 97 wew. 13

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.

 1. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualne zaświadczanie o przynależności do odpowiedniej Izby Samorządu Zawodowego.

 2. Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:

 1. Żadna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w zapytaniu ofertowym lub

 2. Cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartość, jaką Zamawiający może przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 4. Zamawiający nie dopuszcza złożenie faktury VAT drogą elektroniczną w formie ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego ani żadnych innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018r. poz. 2191)

 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych.

Niniejsze zapytanie cenowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

Wójt Gminy Pokój zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.

 

DOCFormularz ofertowy- zał. nr 1.doc (30,00KB)
 


 Informacja z otwarcia ofert

 

1. lgm Barbara Becherowska - 4500 zł brutto

2. PROKAPS s.c. -4000 zł brutto

3. Scanlaser pracownia badań i technik pomiarowych sp. zo.o. - 9889,20 brutto

4. Labo- Mobil Jakub Osysko- 4895,40 zł brutto

 5. dla Gminy. com Krzysztof Mika - 7872 zł brutto

6. EWIROAD katarzyna Skotnicka-Rakoczy - 5190 zł brutto

7. Max-Drogi centrum -7380 zł brutto

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez PROKAPS s.c. i z tym podmiotem zostanie podpisana umowa.

 

Barbara Zając

wójt gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 21-02-2020 20:23

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 27-02-2020 09:40
Przewiń do góry