RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe -Sporządzenie wycen nieruchomości do różnych celów na rok 2020 CPV: 70.00.00.00-1

Sporządzenie  wyceny nieruchomości do różnych celów na rok 2020

 

ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, e-mail: ug@gminapokoj.pl, nr tel. 774693097 wew. 13

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sporządzenie wyceny nieruchomości do różnych celów.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sporządzenie wycen nieruchomości do różnych celów NA ROK 2020

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca określenia wartości nieruchomości, w formie wycen, położonych w granicach administracyjnych gminy Pokój, przeznaczonych

do celów:

 • zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

 • ustalenia wartości nieruchomości przeznaczonej do wniesienia w formie aportu do spółek,

 • ustalenia wartości nieruchomości do zamiany

 • określenia wartości nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu

 • wartości nieruchomości przed podziałem i po podziale,

 • określenia wartości nieruchomości gruntowych przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu w celu ustalenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości

 • ustalenia wartości gruntu do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

 • ustalenia wartości nieruchomości do aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu,

 • ustalenia wartości zwracanej nieruchomości z ustaleniem stopnia zmniejszenia albo zwiększenia wartości nieruchomości,

 • ustalenia odpłatności za ustanowienie służebności gruntowych oraz służebności przesyłu,

 • ustalenia wartości nieruchomości w celu realizacji roszczeń wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

a także potwierdzenie aktualności sporządzonego operatu od dnia jego sporządzenia, w terminie 14 dni od daty wystąpienia z takim wnioskiem przez Zamawiającego.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego dokonywane będzie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Operaty szacunkowe wykorzystane będą w postępowaniach cywilno-prawnych oraz postępowaniach administracyjnych.

W zakresie sporządzanych operatów szacunkowych Wykonawca zobowiązany jest, na pisemny wniosek Zamawiającego, brać udział w postępowaniach przed organami administracyjnymi i sądowymi oraz sporządzać pisemne wyjaśnienia celem ich wykorzystania w prowadzonych postępowaniach.

§ 2

1.Szacunkowa wielkość zamówienia do ww. celów: do 15

2. Głownie z analizy lat poprzednich są to operaty sporządzane w celu zbycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych

1. Wyceny nieruchomości muszą być opracowane w formie operatu szacunkowego, który jest sporządzany na piśmie, a w odniesieniu do operatów szacunkowych również w formie elektronicznej w formacie PDF o wielkości do 10 MB (po stwierdzeniu zgodności pracy ze zleceniem), ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości, jak również zgodnie ze stanem nieruchomości oraz zawierać wszelkie informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń i wyniku końcowego.

2. Operat szacunkowy musi zawierać protokół z oględzin nieruchomości oraz dokumentację fotograficzną.

 

3. Informacje i materiały niezbędne do wykonania zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie, za wyjątkiem informacji możliwych do uzyskania w UG Pokój

 

§ 3

Zamawiający zastrzega, iż ilości operatów szacunkowych do wykonania nie są obligatoryjne, stanowią jedynie przewidywaną do wykonania maksymalną ich ilość, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Ze względu na fakt, iż nie można przewidzieć poszczególnych zleceń zarówno, co do terminu ich realizacji, jak i przedmiotu, Zamawiający każdorazowo szczegółowo określi przedmiot zamówienia w poszczególnych zleceniach.

 

§ 4

Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości musi być sporządzony przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości (wymagane przedstawienie zaświadczenia przed podpisaniem umowy).

§ 5

Operat szacunkowy musi być sporządzony zgodnie z aktualnymi przepisami na dzień sporządzania

operatu.

§ 6

1. Maksymalny termin sporządzenia i przekazania jednostkowego operatu wynosi 4 tygodnie od zgłoszenia rzeczoznawcy potrzeby wykonania operatu szacunkowego.

2. Termin realizacji usług wymienionych może zostać przedłużony przez Zamawiającego na

wniosek Wykonawcy złożony przed upływem realizacji danego zlecenia, nie więcej jednak niż o 14

dni, o ile Wykonawca wykaże, że nie będzie w stanie dotrzymać terminu z przyczyn od niego niezależnych.

§ 7

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w umowie oraz zgodnie z ofertą.

§ 8

Wykonawca może złożyć ofertę tylko jedną.

§ 9

Kryterium oceny ofert:

- cena brutto za wykonanie operatu jednostkowego wraz z potwierdzeniem jego aktualności - 100%,

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego w sekretariacie tut. Urzędu Gminy, pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail: ug@gminapokoj.pl

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2020 r. do godz. 10.00

Niezbędne będzie w przypadku osób fizycznych przetwarzanie danych osobowych. Osoba fizyczna składająca ofertę będzie musiała podać dane osobowe, w zakresie niezbędnym do dokonania wyboru oferty.  W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z klauzula informacyjną dostępną pod adresem: http://bip.gminapokoj.pl/3723/2177/klauzula-informacyjna.html

Załączniki: zapytanie ofertowe, wzór oferty, projekt umowy

DOCzamowienie-na-wycene-nieruchomosci.doc (52,00KB)
 

Barbara Zając

/-/

Wójt gminy Pokój


Informacja z otwarcia ofert   
                                                                                                                                         Pokój, 28.02.2020 r.

 

W wyznaczonym terminie złożono 2 oferty spełniające wymagania :

1. Zakład Usługowy "Combex- Inwest" Janina Zawadzka - 680 zł brutto

2. Nieruchomości SCALA- Tadeusz Krzewski- 489,54 zł brutto

 

Najkorzystniejsza to oferta nr 2. Kryterium - cena -100%. Z podmiotem, który złożył ofertę nr 2 Zamawiający - gmina Pokój podpisze umowę.

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój