Park w Pokoju
GALERIA

Zakończenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.


Rusza KW.jpeg

Rusza kwalifikacja wojskowa !!!

3. lutego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, której procedurą objętych zostanie około 215 tysięcy osób. W tym też dniu rozpocznie się kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Brzegu (WKU w Brzegu) w dwóch powiatach: brzeskim oraz nyskim. W powiecie kluczborskim kwalifikacja wojskowa rozpocznie się w marcu, natomiast w powiecie namysłowskim w kwietniu br.

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2020 roku podlegają:

1. Mężczyźni urodzeni w 2001 roku.

2. Mężczyźni urodzeni w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944).

5. Osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Pierwszym etapem kwalifikacji wojskowej jest potwierdzenie tożsamości, zebranie dokumentów oraz dokładne poinformowanie o przebiegu całej procedury. Na osobie wezwanej do kwalifikacji, ciąży obowiązek przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej, posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Drugi etap kwalifikacji wojskowej, to tworzenie ewidencji na podstawie dokumentów oraz rozmowy. Następnie, komisja lekarska po przeprowadzeniu wywiadu i wglądu w przedstawione dokumenty, stwierdza zdolność do służby wojskowej, nadając jedną z kategorii zdolności do służby wojskowej:

  • A” – zdolny do służby wojskowej (oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju czynnej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby w obronie cywilnej lub służby zastępczej);
    „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej (oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania, rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju);

  • D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyłączeniem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

  • E” – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej może skierować daną osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie, kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej, za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała.

Osoby, wobec których zostanie orzeczona kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (14 dni) i założeniu ewidencji wojskowej, zostają z urzędu przeniesione do rezerwy bez odbycia służby wojskowej. Swoje orzecznictwo komisja lekarska wydaje na piśmie.

Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;

- posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej.

- aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;

- dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego obowiązku w określonym terminie i miejscu, są zobowiązane uczynić to niezwłocznie po ustaniu przeszkody, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Natomiast, po jego upływie osoby takie zobowiązane są do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień, właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zameldowania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu (55) lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu (60) lat życia.

MIEJSCA I TERMINY PRACY POWIATOWYCH KOMISJI LEKARSKICH NA TERENIE ADMINISTROWANYM PRZEZ WKU W BRZEGU

L.p.

Powiat

Nazwa komisji lekarskiej,

miejsce pracy komisji lekarskiej

Termin pracy

komisji lekarskiej

1.

brzeski

Powiatowa Komisja Lekarska

w Brzegu

ul. Piastowska 14, 49-300 Brzeg

(Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu)

03.02. - 28.02

2.

nyski

Powiatowa Komisja Lekarska

w Nysie

ul. Jana Sobieskiego 2, 48-300 Nysa

(I Liceum Ogólnokształcące - Carolinum)

03.02 - 12.03

3.

namysłowski

Powiatowa Komisja Lekarska

w Namysłowie

ul. Mickiewicza 12, 46-100 Namysłów

(I Liceum Ogólnokształcące w Namysłowie)

15.04 - 29.04

4.

kluczborski

Powiatowa Komisja Lekarska

w Kluczborku

ul. Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork

(budynek Powiatowego Urzędu Pracy)

03.03 - 25.03

UWAGA – SANKCJE KARNE !!!

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta), z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę, w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej, w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kto wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu oraz nie zgłasza się w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Rzecznik Prasowy WKU w Brzegu


Informacje te znajdują się również na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 31-01-2020 11:07

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 16-03-2020 09:55
Przewiń do góry