Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Logotypy top.jpeg

– projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 – Ochrona różnorodności biologicznej.

Beneficjent: Województwo Opolskie
Partnerzy: Gmina Leśnica i Gmina Pokój
Termin realizacji projektu: do 30 kwietnia 2021 r.
Wartość projektu: 870 118,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 732 700,00 zł

Cele projektu:

Podniesienie standardu bazy technicznej, wyposażenia i zarządzania Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu poprzez wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS, wyposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych, przygotowanie programów ochrony cennych przyrodniczo rzek, rozpoznanie zasobów wybranych gatunków zwierząt i ich siedlisk oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Planowane efekty:

a) wdrożenie systemu gromadzenia i udostępniania danych przyrodniczych w oparciu o technologię GIS,   
b) wyposażenie oddziału Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych na Górze Św. Anny,
c) wykonanie 2 inwentaryzacji przyrodniczych wybranych gatunków zwierząt i ich siedlisk na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego,
d) opracowanie 2 programów ochrony dla rzeki Budkowiczanki i Bogacicy wraz z publikacjami podsumowującymi, gdzie niespecjalistycznym językiem zostaną spopularyzowane najważniejsze treści związane z koniecznością ochrony i odtwarzania najcenniejszych obszarów wodno-błotnych, w tym mikroretencji,
e) analiza rozwoju ruchu turystycznego w kontekście ochrony najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, tj. sporządzenie ekspertyzy dot. Parku Krajobrazowego "Góry Opawskie" oraz organizacja dwóch zagranicznych wyjazdów edukacyjnych,
f) wykonanie i montaż 2 tablic edukacyjnych o wymiarach 1,2x1,6 m.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 24-01-2020 08:25

Przewiń do góry