RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe - wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów, usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i wewnętrznych hydrantów p. poż znajdujących się w obiektach i na terenie Gminy Pokój

Pokój, dnia 31 stycznia 2020 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 20.01.2020 r. wpłynęło 8 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę ADEK-POŻ  ul. Łazy 41 26-085 Miedziana Góra, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 363,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na usługi konserwacji/legalizacji gaśnic oraz usługi przeglądu/badania ciśnienia i wydajności hydrantów.


Barbara Zając   
/-/              
Wójt Gminy Pokój


Pokój, 20 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe
wykonanie przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic i hydrantów
na wykonanie usługi przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych gaśnic
i wewnętrznych hydrantów p. poż
znajdujących się w obiektach i na terenie Zamawiającego - Gminy Pokój

1. Przedmiot zamówienia:
CPV: 71356100-9 Usługi kontroli technicznej
1) Selekcjonowanie sprzętu i urządzeń p-poż. przeznaczonego do remontu, likwidacji, wymiany
2) Przegląd techniczny i konserwacja gaśnic – do 110 szt.
3) Przegląd techniczny i konserwacja hydrantów wewnętrznych – do 10 szt. (pomiar wydajności
i ciśnienia wody, tj. zbadanie ciśnienia statycznego i dynamicznego w zaworze hydrantowym),
zgodnie z art. 4 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 620 i 1669).

2. Termin realizacji zamówienia:
do 29.02.2020 r.

3. Kryteria oceny ofert:
najniższa cena

4. Wymagania co do oferty cenowej:
Przedstawiona oferta powinna zawierać ceną netto plus podatek VAT. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wzór oferty stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

5. Termin złożenia oferty:
do 30 stycznia 2020 r.

6. Sposób złożenia oferty:
elektronicznie na adres e-mail: a.kruszelnicka@gminapokoj.pl

7. Tryb udzielenia zamówienia:
art.4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pokój do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

Barbara Zając   
/-/             
Wójt Gminy Pokój


Szczegółowe informacje i załącznik: