Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA


Szanowni Państwo,

od nowego roku za śmieci zapłacimy więcej o 66%. Część z mieszkańców zamieszkała w domach jednorodzinnych do 2 lokali mieszkalnych zapłaci więcej o 46 %, pod warunkiem, że będzie kompostować odpady bio na kompostowniku. Niestety, jako wójt nie mam realnych możliwości zmiany tej sytuacji. Przez Polskę przetacza się fala podwyżek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Ogłosiłam dwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w pierwszym przetargu zaproponowano nieakceptowalnie wysokie ceny, unieważniłam postępowanie i powtórzyłam procedurę przetargową na usługi wywozu śmieci, uzyskując lepszy wynik. Ostatecznie zamówienie opiewa na wartość 1085719,47 zł. Ta usługa obca stanowi 92,14% wszystkich kosztów. Pozostałe 92583,49 zł to wydatki ponoszone na obsługę systemu, w tym na pokrycie kosztów prowadzonej egzekucji, obsługi klienta, likwidowania dzikich składowisk odpadów. Trzeba pamiętać, że gmina nie zarabia na śmieciach – zgodnie z ustawą, gmina nie może pobierać ani mniej, ani więcej pieniędzy od mieszkańców, niż kosztuje obsługa systemu.

Zastanawiać się można, dlaczego nastąpiła podwyżka. Przyczyn jest wiele, a do głównych należą : wzrost stawek za przyjęcie odpadów do instalacji komunalnych (w tym m.in. wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej)-  liczonej za 1 tonę przyjętych odpadów, którą  musi płacić odbiorca odpadów, czyli np. instalacja komunalna w Gotartowie .  Wprowadził ją rząd. W 2015 roku wynosiła 120 zł. W 2019 roku jest to już 170 zł za tonę. A w 2020 roku ta stawka ma wynosić aż 270 zł. Oprócz opłaty marszałkowskiej instalacja ma także inne koszty, np. wprowadzone przez rząd koszty obowiązku monitoringu wizyjnego i zabezpieczenia p.poż., obowiązkowego zabezpieczenia roszczeń. Prawie 40% odpadów komunalnych nie podlega składowaniu, ze względu na wysoką wartość energetyczną, nie trafiają także do recyklingu. Należy je przetwarzać, a to generuje dodatkowe koszty. W Polsce nie mamy wystarczających możliwości termicznego przetwarzania odpadów, brakuje spalarni odpadów. Instalacje, do których trafiają odpady komunalne, już teraz mają ograniczone możliwości przyjęcia odpadów. W dodatku struktura i rodzaj instalacji, do których trafiają odpady, powinny być dostosowane do nowych unijnych wymogów dotyczących poziomów recyklingu. Taka instalacja komunalna przekazuje swoje stawki, zawierające wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem instalacji zaagregowane na poszczególne kody przyjmowanych odpadów komunalnych  firmom odbierającym od nas odpady. Natomiast firmy, m.in. na podstawie tych cen kalkulują swoje stawki. Firmy, które wywożą śmieci, muszą wliczyć je do oferowanych stawek gminom oraz wszystkie pozostałe koszty – w tym płace, koszt odebrania odpadów, ich przewiezienia do instalacji komunalnej, koszt zakupu i dostarczenia worków do segregacji, harmonogramów, zasad segregacji, naklejek, sporządzania raportów, ważenia odpadów, kontrolowania selektywnej zbiórki. Śmieci muszą być segregowane na wiele tzw. frakcji i każda z nich jest „przerabiana” w inny sposób. Dzieje się tak w całej Europie, zwłaszcza po tym, jak Chiny zaprzestały importu odpadów plastikowych i papierowych. Z analizy sprawozdań wynika, że w latach 2013-2019 odpadów oddaliśmy od  786,36 ton do 1001 ton rocznie. Mieszkańcy masowo pozbywają się starych mebli i wyposażenia. Niewielu z nas zastanawia się, jaki jest koszt utylizacji tony odpadów wielkogabarytowych: szaf, wersalek – 1 tona to ponad 1000 zł. Podwyżka płacy minimalnej, to kolejna z przyczyn wzrostu stawki. Wzrosło też przeciętne wynagrodzenie, cena energii elektrycznej, paliwa. Każda firma wywozowa do 2020 roku będzie musiała posiadać 10% swojego taboru /śmieciarki/ na napęd elektryczny lub gazowy. Od 6 września 2019 r. ustawodawca w art. 6ka ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził sankcje za brak selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
W przypadku, gdy podmiot odbierający odpady komunalne stwierdzi, że odpady nie są zbierane w sposób selektywny ma obowiązek zawiadomić o tym wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Następnie wójt, burmistrz, prezydent miasta ma obowiązek wszcząć postępowanie w sprawie określenia wysokości podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
To dodatkowy obowiązek dla firmy wywozowej.

Rozszerzenie katalogu selektywnie odbieranych odpadów o worek na bioodpady (odpady kuchenne) także musi skutkować wzrostem kosztu transportu odpadów, gdyż musi po nie przyjechać kolejna, inna niż dotychczas śmieciarka i to znacznie częściej niż dotychczas w przypadku zabudowy wielorodzinnej. Powyższe jest praktycznym dowodem na to, że ekologia kosztuje…

Od 1 stycznia 2020 r. będzie obowiązywała już tylko jedna stawka opłaty - za odbiór odpadów segregowanych. Zniknie stawka za niesegregowane. Selektywne zbieranie odpadów stanie się obowiązkiem, a nie wyborem, jak to jest obecnie.

W jaki sposób została ustalona stawka 25 zł za odbiór odpadów? Suma kwot: 1085719,47 zł usługa zewnętrzna + 92583,49 zł koszty funkcjonowania systemu =1178302,96 zł. Następnie ta kwota została podzielona przez 12 miesięcy i przez liczbę osób zadeklarowanych aktualnie w systemie, tj. 3952 osoby, co daje 24,84 zł, zaokrąglając zgodnie z zasadą arytmetyczną, 25 zł. Kwestie zaokrąglania opłat reguluje art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej - końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Dziwić może różnica między liczbą zameldowanych w gminie Pokój, a liczbą wynikającą z deklaracji. Niestety należymy do gmin w województwie opolskim, w których mieszkańcy wyjeżdżając do innego państwa, miasta nie wymeldowują się. Sytuacja jest szczególnie widoczna podczas wyborów, gdy w naszej gminie odnotowywana jest jedna z najniższych frekwencji, chociaż wydaje nam się, że wszyscy byli głosować, czy podczas weryfikacji obowiązku nauki. Okazuje się, że pomimo zameldowania w gminie Pokój fizycznie tych dzieci nie ma. Część dzieci mieszka poza gminą, w innych miastach bądź za granicą i tam uczęszczają do szkół.  Należało przy kalkulowaniu stawki przyjąć realne dane, czyli rzeczywistą liczbę mieszkańców, którzy mają swoje centrum życiowe na terenie gminy, które zgodnie z przyjętą definicją brzmi: " miejsce zamieszkania to miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych lub długotrwałych nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, nauką w innym mieście , leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi. Wszystkie samorządy podnoszą opłaty. Zostały do tego zmuszone: lipcową nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadza opłatę sankcyjną od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej, a także ofertami firm, które odbierają i zagospodarowują odpady. Po serii pożarów w 2018 roku uszczelniono przepisy, zwiększono sankcje i wprowadzono bardziej restrykcyjne mechanizmy nadzoru nad firmami. Tajemnicą poliszynela jest, że nielegalnie, przez system pośredników odpadów pozbywały się także duże podmioty operujące na rynku. Po dokręceniu śruby szarej strefie nie jest to już tak proste: więcej śmieci trafia tam, gdzie powinny, czyli do instalacji. Ale zapewne nie wszystkie. W połowie grudnia Główny Inspektor Ochrony Środowiska zapowiedział, że w 2020 r. będzie kontrolować gminy, w których obowiązują rażąco niskie stawki opłat za śmieci. Jak podkreślono w komunikacie, chodzi o zbadanie, "czy rażąco niskie ceny w niektórych gminach, za odbiór odpadów w stosunku do kosztów ich zagospodarowania, nie są spowodowane tym, że firmy odbierające w praktyce nie dowożą odpadów do instalacji przetwarzających, a porzucają je na dzikich wysypiskach". Natomiast wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker zwrócił się z prośbą do Regionalnych Izb Obrachunkowych o skontrolowanie gmin, w których wprowadzono wysokie stawki za odpady. Opracowano na podstawie http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/195073/Smieci-do-kontroli--MSWiA-zaapelowalo-do-RIO-o-kontrole-stawek-oplat-za-smieci

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój


Z dniem 01.01.2020 r. wchodzą zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pokój, które wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
Wobec faktu, iż w/w ustawa wprowadziła obowiązek segregowania odpadów komunalnych, Rada Gminy Pokój uchwaliła, że stawka opłaty od 1 mieszkańca wyniesie 25,00 zł miesięcznie. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (do 2 lokali) zadeklaruje kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku, zostanie on zwolniony z części opłaty w wysokości 3,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Ze zwolnienia nie mogą korzystać osoby zamieszkałe w budynkach wielolokalowych, tj. w budynkach, które mają więcej niż 2 lokale mieszkalne. Z tych budynków odbiór odpadów bio odbywa się z pojemników lub worków.  
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę podwyższoną – dwukrotną stawkę za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, czyli 50,00 zł za osobę.

Wobec powyższego zachęcamy wszystkich mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poniżej link do prawidłowego systemu segregacji odpadów: https://naszesmieci.mos.gov.pl/materialy/infografiki

PDFsegregacja.pdf (201,85KB) - zasady segregacji odpadów komunalnych
ściąga -segregacja PDFściąga.pdf (373,08KB)

W związku z powyższymi zmianami konieczne jest złożenie przez każdego właściciela nieruchomości zamieszkałych, znajdujących się na terenie Gminy Pokój nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nowe deklaracje można składać w Urzędzie Gminy Pokój od 02.01.2020 r. 
http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18325/uchwala-nr-xi832019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomosci-polozonych-na-obszarze-gminy-pokoj.pdf

1. KAŻDY WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE PRZYNAJMNIEJ JEDEN MIESZKANIEC MUSI ZŁOŻYĆ NOWĄ DEKLARACJĘ!
2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawowym dokumentem, w którym właściciel nieruchomości sam określa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz okres w jakim obowiązuje.
3. Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają:
    • właściciel nieruchomości,
    • współwłaściciel/le ( wszyscy razem lub jeden posiadający pełnomocnictwo reprezentowania wszystkich współwłaścicieli)
    • użytkownik wieczysty
    • zarząd wspólnoty
    • podmiot władający nieruchomością
    • pełnomocnik posiadający pełnomocnictwo do podpisywania
    • inny podmiot uprawniony do działania w imieniu wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni (za treść deklaracji i dane w niej zawarte odpowiada wspólnota mieszkaniowa, a nie osoba, która ją podpisała w imieniu wspólnoty)
    • Uwaga! W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości jednorodzinnej zamieszkują dwie lub więcej rodzin, obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu nieruchomości, który w imieniu wszystkich mieszkańców musi złożyć jedną deklarację – nie ma możliwości złożenia dwóch lub więcej odrębnych deklaracji z podziałem na gospodarstwa domowe.
4. W deklaracji wpisuje się liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Przez miejsce zamieszkania rozumie się nieruchomość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, niezależnie od miejsca zameldowania. 
    UWAGA!  W przypadku wątpliwości, co do wskazania miejsca zamieszkania, wykorzystać należy następującą definicję: „miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych lub długotrwałych nieobecności związanych z urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, nauką w innym mieście , leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.”
5. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Zgodnie z zapisami ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. W przypadku, gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana. Nie składa się deklaracji zmniejszającej w przypadku wyjazdu na urlop, do pracy do innego miasta, państwa, wyjazdu do szkoły, na studia czy do szpitala. 
PDF2019-deklaracja-nieruchomosc-zamieszkala.pdf (142,12KB)
DOC2019-deklaracja-nieruchomosc-zamieszkala.doc (125,50KB)
PDFPrzykładowo wypełniona deklaracja.pdf (157,97KB)

6. Wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. To oznacza, że nie ma już możliwości oznaczenia w deklaracji braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie będzie możliwe wskazanie braku prowadzenia selektywnej zbiórki w deklaracji. Wszyscy mieszkańcy, którzy zadeklarowali wcześniej brak prowadzenia selektywnej zbiórki, muszą złożyć nowe deklaracje wskazujące prowadzenie selektywnej zbiórki. Szczegółowo opisane to zostało w regulaminie utrzymania czystości Gminy Pokój.http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18322/uchwala-nr-xi802019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-pokoj.pdf
7. W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej.

8. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym możliwe jest uzyskanie zwolnienia za posiadanie i korzystanie z przydomowego kompostownika. Jeśli stwierdzone zostanie, że właściciel nieruchomości, który złożył taką informację:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2)nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;
3) uniemożliwia wójtowi bądź upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji, o której mowa powyżej, ze stanem faktycznym,
wójt będzie mógł stwierdzić, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia przedmiotowego. Utrata prawa do zwolnienia następować będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z ww. przesłanek. Jednocześnie każdy, kto wbrew złożonej informacji, o której mowa powyżej, nie będzie posiadał kompostownika przydomowego lub nie będzie kompostował w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne , podlegać będzie karze grzywny.
PDFzakładanie kompostownika.pdf (49,66KB) - Kompostowanie - początek
PDFPRZYDOMOWY KOMPOSTOWNIK.pdf (187,72KB) - Zasady kompostowania na przydomowym kompostowniku
DOCXsprawozdanie-z-ilosci-odpadow-i-wytworzonego-kompostu.docx (9,16KB) - sprawozdanie z kompostowania odpadów, które składa się 2 razy w roku

9. Opłaty za odpady komunalne należy dokonywać co miesiąc do 28 dnia każdego miesiąca, na indywidualne konto, które zostanie podane na blankietach wpłat. W tytule przelewu należy wpisać każdorazowo miesiąc i rok, którego dotyczy wpłata.

Wszelkie informacje, związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Pokój  można uzyskać w  Urzędu Gminy Pokój, biuro nr 19 lub pod nr telefonów 77  469 30 97 wew. 19

Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych na 2020 r. 
PDFHarmonogram Gmina Pokój 2020 - korekta 2020.01.03.pdf (80,16KB)

Ze względu na zmianę firmy świadczącej usługi odbioru odpadów nadwyżki odpadów niesegregowanych /resztkowych/ w styczniu będą odebrane bez względu na ilość i bez względu na to, w jakim worku będą. Taka sama zasada dotyczy odpadów segregowanych. Ten wyjątek dotyczy tylko pierwszego odbioru odpadów w styczniu 2020 r.
W formie akcyjnej -zbiórka i odbiór, w tym zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych (przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (igły, strzykawki), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali)-4 szt. z nieruchomości, odpady zielone liście, gałęzie, stanowiące odpady komunalne, tekstylia) - 2 razy w roku.

Jednocześnie informuję, że harmonogram każdemu właścicielowi nieruchomości, zasady segregowania odpadów, naklejki na pojemniki oraz worki do segregacji z naklejkami dostarczy firma  EKOWOD SP z  o. o.  zajmująca się odbiorem odpadów w 2020 r. Ponadto firma ta umożliwi zakup lub wynajem pojemników do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Pokój.http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18322/uchwala-nr-xi802019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-pokoj.pdf

Czynności Firmy Odbiorowej  w zakresie kontroli niewłaściwej segregacji:

1.Firma  ma obowiązek kontrolowania każdorazowo odbieranych odpadów komunalnych od mieszkańców, w każdym pojemniku i w każdym worku. W przypadku niedopełnienia w/w obowiązku, przez mieszkańca Firma jest zobowiązana  przyjąć odpady, jako zmieszane odpady komunalne. Pisemnie powiadomić o właściciela nieruchomości, na której powstała w/w sytuacja. 

2. Firma w przypadku ujawnienia niewłaściwej segregacji będzie przekazywała informację o wyniku kontroli właścicielowi nieruchomości w taki sposób, aby informacja nie została zniszczona przez warunki atmosferyczne, czy osoby niepowołane np. skrzynka na listy.
Firma  jest zobowiązana do odbioru i zagospodarowania odpadów powstających w nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych, w tym:

odpadów komunalnych- należy przez to rozumieć odpady komunalne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.). Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady pochodzące z produkcji rolnej, styropian budowlany, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, odpady poprodukcyjne;

niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - należy przez to rozumieć odpady komunalne zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).

komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub, których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej, przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców w szczególności w postaci gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki (pozbawione wszelkich elementów plastikowych takich jak wiaderka, folia budowlana, malarska, wszelkie opakowania po produktach budowlanych i malarskich, taśm z tworzyw używanych do mocowania produktów budowlanych i malarskich na paletach, wszelkich konstrukcji metalowej i plastikowej, tapet, itp. )

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne zawierające zanieczyszczenia - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub, których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej, przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców,; w postaci w szczególności gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku, tapet, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki łącznie z folią budowlaną i malarską, elementami plastikowymi i innymi odpadami budowlanymi;

papieru i makulatury- należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące papier, tekturę oraz opakowania z papieru i tektury (pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, tworzyw sztucznych, metalu itp.);

tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych- należy przez to rozumieć odpady komunalne będące odpowiednio tworzywami sztucznymi lub opakowaniami z tworzyw sztucznych, opakowaniami wielomateriałowymi (wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można ręcznie rozdzielić lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych) oraz metalami lub opakowaniami z metali ( pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, szkła, papieru itp.);

szkła - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące szkło opakowaniowe (pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, tworzyw sztucznych, metalu, szyb okiennych, szyb zbrojeniowych, luster itp.);

odpadów ulegających biodegradacji, odpadów zielonych, bioodpadów - należy przez to rozumieć surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych pozbawione odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz, jeżeli ilość tych odpadów zgromadzona w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia, także na odpady zielone (trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie) Bioodpady- to to ulegające biodegradacji odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach. Odpady ulegające biodegradacji – o odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Odpadów zielonych - odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;

odpadów wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne takie jak stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, wózki dziecięce, drzwi, grzejniki, rolety,kołdry, pierzyny, opony z samochodów osobowych, muszle toaletowe, spłuczki, umywalki, zlewozmywaki, panele i wykładziny, wanny, rowery, ramy okienne bez szkła z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów budowlanych oraz odpadów zielonych (np. choinki, tuje);

odpadów pozostałych po segregacji – należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po wysortowaniu odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,

Firma ma utrzymać porządek i czystość wokół pojemników podczas odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

Uchwały Rady Gminy Pokój w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18322/uchwala-nr-xi802019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-gminy-pokoj.pdf

http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18323/uchwala-nr-xi812019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowego-sposobu-i-zakresu-swiadczenia-uslug-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-i-zagospodarowania-tych-odpadow.pdf

http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18324/uchwala-nr-xi822019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-uchylenia-uchwaly-dotyczacej-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-ktorych-nie-zamieszkuja-mieszkancy-a-powstaja-odpady-komunalne.pdf

http://bip.gminapokoj.pl/download/attachment/18325/uchwala-nr-xi832019-rady-gminy-pokoj-z-dnia-20-listopada-2019-r-w-sprawie-okreslenia-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-skladanej-przez-wlascicieli-nieruchomosci-polozonych-na-obszarze-gminy-pokoj.pdf

 


Data publikacji:
 20-12-2019 13:39

Przewiń do góry