Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

OR.II.0002.12.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

18 grudnia 2019 r. o godz. 1500

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie prawomocności obrad

3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój

4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2019 rok

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok

9. Sprawozdanie z działalność Komisji Budżetowej za 2019 rok

10. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2019 rok

11. Interpelacje i zapytania radnych

12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój

b) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Pokój

c) zmiany uchwały nr XI/76/2019 Rady Gminy Pokój z dnia 20 listopada 2019 r.

d) przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

f) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

g) zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pokój”

h) ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne pobieranych na cmentarzach komunalnych w Gminie Pokój

i) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odebranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty

j) zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

k) zmiany budżetu gminy na 2019 rok

l) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2020

m) wieloletniej prognozy finansowej

13. Zapytania i wnioski mieszkańców

14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

15. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki

 

 

Opublikował(a): Elżbieta Kuklok
Data publikacji:
 12-12-2019 08:33

Przewiń do góry