Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

                                                                                                                                               Pokój,9.12.2019 r.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na 
„Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.)
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

1. Zamawiający: 
Gmina Pokój reprezentowana przez Wójta gminy Pokój

2. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dzieła polegającego na stworzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 506 ze zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.), powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego oraz innymi przepisami i aktami wykonawczymi dotyczącymi wykonania audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • przygotowanie uregulowań wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Pokój i dbałośc o ich zgodność z aktualnymi przepisami prawa w czasie trwania umowy,
 • przygotowanie analizy ryzyka do planu audytu wewnętrznego na 2020 r.,
 • opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, planu audytu wewnętrznego na 2020 r.,
 • przeprowadzenie 2 zadań audytowych, (Urząd Gminy Pokój i jednostki organizacyjne gminy Pokój) w tym przeprowadzenie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji w 2020 r. (Urząd Gminy Pokój),
 • przeprowadzenie zadania doradczego, w zakresie uzgodnionym z Wójtem,
 • sporządzenie sprawozdań z zrealizowanych zadań audytowych i przedstawienie uzgodnionych rekomendacji kierownikowi jednostki,
 • sporządzenie sprawozdania z realizacji planu audytu wewnętrznego w 2020 r.,
 • przygotowanie projektów pism i wystąpień dla organów i instytucji zewnętrznych w związku z realizacją zadań w zakresie audytu wewnętrznego,
 • prowadzenie dokumentacji dot. zadania audytowego – pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  zgodnie z rozporządzeniem Ministra i Finansów z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu (Dz. U. z 2018, poz. 506 ze zm.)  
 • udostępnianie do wglądu dokumentów dot. zadania audytowego jak i pozostałej dokumentacji audytu wewnętrznego  wyłącznie Wójtowi gminy Pokój lub innej osobie pisemnie przez niego upoważnionej.

3. Zasady współpracy:

 • Wykonawca ( w rozumieniu art. 275 pkt 2 ustawy o finansach publicznych) wykona przedmiot umowy osobiście,
 • Plan roczny audytu wewnętrznego oraz sprawozdania z ich realizacji zostaną sporządzone zgodnie z terminami określonymi w cytowanej wyżej ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych,
 • Wykonawca dzieła otrzyma wynagrodzenie w oparciu o przedstawiony rachunek po przedstawieniu dzieła objętego umową, z zastrzeżeniem że Zamawiający może naliczyć kary za nieterminową realizację dzieła lub wady umożliwiające jego wykorzystanie

4.Warunki realizacji umowy o dzieło
Dzieło zostanie wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. 
w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu, a także rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
Audytor wewnętrzny w trakcie realizacji zadań audytowych zobowiązany jest do zachowania należytej staranności oraz niezależności zawodowej wynikającej z Kodeksu Etyki Zawodowej Audytorów Wewnętrznych IIA oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
zastosowane procedury nie będą stanowiły badania sprawozdań finansowych w rozumieniu Ustawy o rachunkowości i w związku z powyższym wynikiem badań nie będą opinie lub inne stwierdzenia odnośnie sprawozdań finansowych w rozumieniu przepisów dotyczących biegłych rewidentów.
Wykonawca będzie posiadał:
-dostęp do środowiska organizacyjnego jednostki w stopniu niezbędnym do realizacji celów umowy,
-dostęp do pracowników w zakresie niezbędnym do wykonania prac,
-wydzielone pomieszczenie w czasie i miejscu badania oraz zapewnienie swobodnego dostępu do dokumentów i pracowników w trakcie trwania prac nad dziełem, o ile będzie zachodziła taka potrzeba
Po zakończeniu dzieła, Wykonawca będzie miał możliwość powołania się na fakt jego realizacji. 

5. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, ul.Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest Joanna Ptaszek- sekretarz.

6. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie powinno być wykonywane w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
7. Warunki jakie powinni spełnić Wykonawcy

 • Wykonawca zobowiązany jest do zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa realizowania zadań wynikających z zawartej umowy.
 • Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania informacji, na żądanie Wójta gminy Pokój o  zakresie realizowanych prac wynikających z zawartej umowy.
 • Wykonawca musi spełniać wymogi określone w art. 279 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o finansach publicznych.
 • Audytor wewnętrzny musi spełniać wymogi określone w art. 286 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Dokumenty jakie należy złożyć

 • Wypełniony i podpisany formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień audytora wewnętrznego o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych (oryginały do wglądu),
 • w przypadku podmiotu o którym mowa w art. 279 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych– odpis z właściwego rejestru.
 • oświadcznie o niekaralności 

 
9. Miejsce i termin składania ofert
Ofertę w formie papierowej, w zaklejonej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Pokój, w zaklejonych kopertach do skrzynki pocztowej przy głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8,  lub przesłać na adres: 46-034 Pokój ul. Sienkiewicza 8, Urząd Gminy Pokój z dopiskiem „Audytor wewnętrzny”.
Ofertę w formie elektronicznej można złożyć za pośrednictwem platformy e_PUAP, e-urząd lub na skrzynkę mailową sekretarz@gminapokoj.pl, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Termin składania ofert upływa dnia  16.12.2019 roku. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu lub data złożenia w Urzędzie).

10. Otwarcie ofert, wybór najkorzystniejszej oferty, zawarcie umowy
Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.
Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

11. Załącznik
formularz oferty- poniżej


Barbara Zając
wójt gminy Pokój

 


Załącznik nr 1


 

FORMULARZ OFERTOWY

 1. Przedmiot zamówienia

 „wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych   oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) 

w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój”

 1. Zamawiający: 

Gmina Pokój

 1. Niniejszym składam ofertę na wykonanie w/w przedmiotu zamówienia

……………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa/firma)

……………………………………………………………………………………………………

(adres/siedziba usługodawcy, nr  telefonu)

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu w/w zamówienia zgodnie warunkami podanymi w zaproszeniu do składania ofert za cenę ryczałtową w wysokości:

cena ryczałtowa brutto wynosi: ………………...…………………...…. zł

słownie …………………………………………………………………………………………...

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem i realizacją w/w przedmiotu zamówienia.

 1. Termin wykonania zamówienia: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

 2. Warunki płatności: na podstawie rachunku z terminem płatności do 14 dni od dnia otrzymania rachunku

 3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i kwalifikacje wymagane przepisami prawa do prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności spełniam wymagania o jakich mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych. 

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1).............................................................

2)..............................................................

3) .............................................................

Oferent ......................................................      

(podpis i pieczęć)     

Data...................................

 


                                                                                                                                                                            Pokój, 16.12.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert 

 

Informuję, że w odpowiedzi na zaproszenie z 9.12.2019 r. do złożenia oferty cenowej na: „Wykonanie audytu wewnętrznego zgodnie z art. 272 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (oraz § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Pokój i w jednostkach organizacyjnych Gminy Pokój” nie wpłynęła żadna oferta.

 

(-) Barbara Zając

Wójt gminy Pokój

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 09-12-2019 17:03

Przewiń do góry