RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej ogrodów CPV 71200000-0

                                                                                                                                                                                    Pokój, 4 .12. 2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:  przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych oraz wykonanie dokumentacji projektowej ogrodów 
1. Zleceniodawca:
Gmina Pokój
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
- przeprowadzenie w ramach projektu pn: „Tradycyjne ogrody, przyjazne naturze” z zakresu ochrony środowiska, 3 spotkań o charakterze warsztatów, po 4 godz. dot. projektowania tradycyjnych ogródków z rodzimymi  gatunkami roślin. Tematy poruszane na spotkaniach to mi.n. dobór roślin, w tym gatunków rodzimych, tradycyjnych, służących naturalnemu zwiększeniu plonowania  oraz eliminacji szkodników, tworzenie warunków do bytności ptaków i owadów, woda w ogrodzie jako oaza bioróżnorodności, ochrona przyrody w Stobrawskim Parku Krajobrazowym. W efekcie, po przeprowadzonych warsztatach 25 osób ma zdobyć wiedzę  nt. zakładania oraz pielęgnowania przydomowych ogródków, w tym także z zakresu ochrony środowiska. 
- sporządzenie 25 projektów ogrodów, w tym projektów wykonawczych z wykorzystaniem programu Autocad LT 2020 ze specjalnymi zestawami narzędzi. Po zakończeniu warsztatów dla 25 uczestników mają być zaprojektowane przydomowe ogródki – średnio na  obszarze 8 ar. Proces projektowania ogrodu  ma obejmować  w pierwszej kolejności spotkanie w terenie, sprawdzenie warunków terenowych oraz glebowych, wykonanie dodatkowych pomiarów jeśli są konieczne, ustalenie wspólnej, wstępnej wizji ogrodu z właścicielem uczestnikiem warsztatów. Po przekazaniu map przez właściciela działki, ma zostać przygotowany układ-funkcjonalno użytkowy, a następnie dobór odpowiednich roślin oraz obiektów małej infrastruktury – wszystko to w porozumieniu z uczestnikami projektu. 
W efekcie ma zostać zaprojektowany tradycyjny,  przydomowy ogródek, stworzony w zgodzie z naturą, jako miejsce przyjazne dla roślin i zwierząt.  Urządzając ogród w zgodzie z naturą należy skomponować roślinność tak, by była ona wielowarstwowa i różnorodna oraz zadbać o to, aby znalazły się w nim gatunki rodzime, od wieków zadomowione w przyrodzie, szczególnie te, charakterystyczne dla terenu, przyjazny przyrodzie obfitujący w gatunki rodzime, miejsce życia wielu gatunków zwierząt tj. motyli, pszczół i trzmieli, ptaków, jeży, projekt ogrodu ma zakładać  zachowanie i ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych, poprzez zachowanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz trwałości i równowagi procesów przyrodniczych; stwarzanie korzystnych warunków do prawidłowego funkcjonowania systemów przyrodniczych, harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form użytkowania terenu i działalności społeczno-gospodarczej, a także ograniczanie ekspansji gatunków roślin obcego pochodzenia zagrażających rodzimym gatunkom roślin i zwierząt. Zastosowane w projektach ogrodów  i projektach wykonawczych gatunki i odmiany roślin powinny mieć charakter sezonowy jak i wielosezonowy. Przygotowane projekty wykonawcze pod ogrody  powinny uwzględniać proces tworzenia ogrodów, tj. prace ogrodnicze zakładające II etapy realizacji:a)    etap jesienny;b)    etap wiosenny.
Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia w danym projekcie wykonawczym koncepcji i terminu wykonania prac ogrodniczych, w podziale na ww. etapy realizacji, a także szacowany koszt realizacji ).
Przygotowane w ramach przedmiotu zamówienia projekty i opracowania, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w wersji papierowej  szt. 3 oraz elektronicznej na nośniku danych w formatach .pdf, .xls, .doc, .jpg.

CPV 71200000-0

3.    WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować co najmniej 2 osobami, która będzie uczestniczyć przy realizacji zamówienia, jako osoba przygotowująca i opracowująca projekty ogrodów  i projekty wykonawcze, a także wiedzą z z zakresu ochrony przyrody.
4.    KRYTERIA OCENY OFERTY:
4.1    cena - 60 %;
4.2    doświadczenie osoby bezpośrednio realizującej przedmiot zamówienia (wykazanej w ofercie Wykonawcy jako spełnienie warunku przystąpienia do zapytania ofertowego) w przygotowaniu projektów ogrodów tradycyjnych - przyrodniczych – 40 %, z tego:
•    1 projekt – 10 pkt.;
•    2 projekty – 20 pkt.;
•    3 projekty – 30 pkt.;
•    4 projekty – 40 pkt.;
5.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: do 10.12.2020 r., z tego:
a) przeprowadzenie warsztatów od 10.05.2020 r. do 31.05.2020
b)    Opracowanie projektów ogrodów  i projektów wykonawczych w terminie do 10.12.2020 r.
6.    TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
6.1    Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Załącznik do zapytania ofertowego oraz dokumenty potwierdzające doświadczenie osoby wskazanej do przygotowania i opracowania projektów ogrodów  i projektów wykonawczych wykazane w Formularzu ofertowym.
6.2    Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: j.ptaszek@gminapokoj.pl, do dnia 8.12.2020 r.
7.    INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:
7.2    Po zawarciu Umowy, Zamawiający i Wykonawca ustalą szczegółowy program i harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia.
7.3    W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum
m.
7.4    Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową.
7.5    Wykonawca jest związany ofertą minimum 21 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
7.6    Określenie ewentualnych warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarte w projekcie Umowy.
8.Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej, zdobył wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
9.Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli:
- w określonym terminie nie wpłynie żadna oferta .
- cena najkorzystniejszej (na podstawie kryteriów oceny ofert) oferty będzie wyższa niż kwota, jaką zamawiający  może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu umowy.
- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zadania nie leży w interesie publicznym.
DOCformularz_oferty_-_zalacznik_do_zapytania_ofertowego_age_-_projekt_ogrodu.doc (29,00KB)