Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z póź. zm.) podaje do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 505/1 a.m. 2 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00054621/2

a. powierzchnia działki -0,7700 ha, w tym: Grunty orne RVI -0.21 ha, Łąki trwałe ŁIV -0.25, ha Grunty orne RV -0.31 ha

b.Działka nr 505/1 a.m. 2 położona jest w sołectwie Domaradz, w gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod tereny rolnicze. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gruntowej odchodzącej od drogi asfaltowej, na zapleczu zabudowy mieszkaniowej zagrodowej rozproszonej. Stanowi łąkę. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 238700 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu ograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 2.12.2019r. - 24.12.2019r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

2. Działka nr 161 a.m. 1 obręb Domaradzka Kuźnia, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. opolskie, KW OP1U/00071712/2

 

a. powierzchnia działki -0,23 ha, w tym: RIVb -0.02 ha, RV -0,21 ha 0.2300

b. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach dz. nr 161 a.m. 1 położona jest w miejscowości Domaradzka Kuźnia, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności. Położona jest przy skrzyżowaniu dwu dróg, jednej o nawierzchni asfaltowej i drugiej o nawierzchni utwardzonej żwirowej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny. Bezpośrednie otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Wzdłuż działki przebiega napowietrzna linia energetyczna, w bezpośrednim zasięgu sieć wodociągowa lokalna. Ze względu na lokalizację przedmiotowej nieruchomości możliwe jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, stąd brak planu miejscowego dla tego terenu nie ogranicza jego zagospodarowania poprzez zabudowę. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 65000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu ograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 2.12.2019r. - 24.12.2019r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.


 

3. Działka nr 741/3 a.m. 3 obręb Domaradz, gmina Pokój, pow. namysłowski, woj. Opolskie , KW OP1U/00071646/8

 

a. powierzchnia działki -0,08 ha, w tym: Grunty orne RV -0.03 ha, Pastwiska PsV -0.05 ha


 

b. Przedmiotowa nieruchomość gruntowa niezabudowana w granicach dz. nr 741/3 a.m. 3 położona jest w miejscowości Domaradz, gminie Pokój, powiecie namysłowskim. Położona jest w terenie przeznaczonym w studium pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności. Zlokalizowana jest bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej. Teren działki równy, dobrze nasłoneczniony o korzystnej hipsometrii, kształt regularny, wydłużony trapez o szerokości ok. 12m. Teren porośnięty jest w części drzewami: młodymi dębami, drzewami olszy, wierzby oraz zakrzaczeniami, w części stanowi łąkę. Otoczenie terenu stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, obiekty oświaty oraz towarzyszące im tereny rekreacji, zieleni a także tereny rolne. Teren w bezpośrednim zasięgu uzbrojony jest w sieć energetyczną, wodną, teletechniczną; Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

d. cena działki 24000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu ograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 2.12.2019r. - 24.12.2019r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

DOCXOpisy działek wycenianych 11 2019.docx (1,26MB) 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 02-12-2019 23:21

Przewiń do góry