RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Zieleńcu Etap II

nowe-EFSiI-1.png

Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/dec6d1fc-0048-4ee9-9a47-9e99af3c17b0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFSKMBT_C22420020316370.pdf
 


Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja 2.12.2019.pdf
 


Uwaga Zmiana Terminu Składania Ofert !!!!!!

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2175848f-928d-4fef-95da-4ed104ab02bf

Ogłoszenie o zamówieniu:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ad53cb46-cded-4b16-9ff9-9722e65b7771

SIWZ: DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia-zieleniec-kanalizacja.doc
Umowa:DOCXWZÓR UMOWY.docx
DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCXzalacznik-nr-8.docx

Dokumentacja techniczna:

PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf
PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf
ATHkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.ath
PDF2_Mapa Ark. 1.pdf
PDF2_Mapa Ark. 2.pdf
PDF2_Mapa Ark. 3-3.pdf
PDF2_Mapa Ark. 4.pdf
PDF2_Mapa Ark.5.pdf
PDFC2.pdf
PDFC3-1.pdf
PDFC3-2.pdf
PDFC4-1.pdf
PDFC4-2.pdf
JPEGmapa z zaznaczonym obszarem.jpeg
PNGnowe-EFSiI-1.png
PDFobmiar kan.Zieleniec.pdf
ODTOPZ-Przepompownia ścieków.odt
PDFP2-1.pdf
PDFP2-2.pdf
PDFP2-3.pdf
PDFP2-4.pdf
PDFP3-1.pdf
PDFP3-2.pdf
PDFP3-3.pdf
PDFP3-4.pdf
PDFP3-5.pdf
PDFP4-1.pdf
PDFP4-10.pdf
PDFP4-11.pdf
PDFP4-12_1.pdf
PDFP4-12_2.pdf
PDFP4-2.pdf
PDFP4-3.pdf
PDFP4-4.pdf
PDFP4-5.pdf
PDFP4-6.pdf
PDFP4-7.pdf
PDFP4-8.pdf
PDFP4-9.pdf
PDFSII_P_19080108360.pdf
PDFSII_P_19080108400.pdf
PDFSII_P_19080108430.pdf
PDFSII_P_19080108430.pdf
PDFSII_P_19080108450.pdf
PDFSII_P_19080108470.pdf