Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
lokal użytkowy znajdujący się na działce nr 112/1, k.m.1, obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0, gmina Pokój, woj.opolskie

a). Powierzchnia użytkowa: 153,50 m2

b).Opis nieruchomości- lokal użytkowy po nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu, do remontu. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) nieruchomość przeznaczona na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

d. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas określony – 4 lata

e. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

f. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 76,75 zł netto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

g. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

h. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

i).Obciążenia nieruchomości–brak

j). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

Uwagi:

Wywieszono na okres 17.10. 2019 r. - 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41

 

Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-10-2019 23:39

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 18-10-2019 10:18
Przewiń do góry