Park w Pokoju
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 5/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.

a).Powierzchnia działki: 0,5 ha; w tym: RIVb – 0,3 ha, ŁIII -0,14 ha, W-0,06 ha

b).Opis nieruchomości-Przedmiotowa nieruchomość gruntowa dz. o nr 5/5 stanowi niewielki fragment terenu porośnięty młodymi drzewami -roślinnością zieleni nieurządzonej o pow. 0,50ha. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Dojazd do poszczególnych zbiorników drogą gruntową częściowo utwardzoną odchodzącą od drogi wojewódzkiej, a także ciągiem pieszo-jezdnym oraz groblami. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan ma charakter krajobrazowy, nie uwzględnia się jego wartości towarowej chociażby na fakt iż cały teren znajduje się w strefie obszaru ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i objęty jest ochroną. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.


 

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka o nr 5/5 k.m. 1 pow. 0,5000 ha obręb Zieleniec – oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZN – tereny zieleni niskiej nieurządzonej. Dla terenów oznaczonych symbolem: ZN - ustala się:1. Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurządzona 1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicznie terenów, 2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wyłącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej.


 

d).Osoby posiadające prawa do nieruchomości:osoba prawna- gmina Pokój

e).Obciążenia nieruchomości–brak

f). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

g).Cena nieruchomości: 12500 zł netto


 

h).Sprzedaż w formie– przetargowej.

i). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.


 

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „i” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt „g” jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 17.10. 2019 r. - 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl


 

szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41


Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-10-2019 23:08

Przewiń do góry