Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00083188/6

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 4/5 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski, KW OP1U/00083188/6

a).Powierzchnia działki: 0,14 ha, w tym: N- 0,1400 ha;

b).Opis nieruchomości- Działka nr 4/5 stanowi niewielki fragment terenu porośnięty młodymi drzewami i roślinnością przywodną o pow. 0,14ha. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan porastający przedmiotowy teren zlokalizowany jest głównie wokół zbiorników wodnych. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 4/5 k.m. 1 pow. 0,1400 ha obręb Zieleniec – oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL – tereny lasów. Wyznacza się tereny leśne, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem : ZL. 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 3) rozwój wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskowo twórczych funkcji lasów, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących użytków leśnych, 2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i przebudowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu.

d).Osoby posiadające prawa do nieruchomości:osoba prawna- gmina Pokój

e).Obciążenia nieruchomości–brak

f). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

g).Cena nieruchomości: 4000 zł netto

h).Sprzedaż w formie– przetargowej

i). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „i” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt „g” jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 17.10. 2019 r. - 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl


 

szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41


Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-10-2019 23:04

Przewiń do góry