Park w Pokoju
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071366/1

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.

a). Powierzchnia działki: 13,82 ha; w tym grunty orne RIVb-0,47 ha, RIVb -0,4700 ha , ŁIV -0,4400 ha, W- 0,2600 ha, N -11,5000 ha, Lz-ŁIV -1,1500 ha

b).Opis nieruchomości- Przedmiotowa nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 5/6 stanowi jeden zwarty kompleks terenów wód powierzchniowych z towarzyszącą zielenią niską i wysoką. Teren powstał po wyrobisku gliny i rekultywowany został w kierunku wodnym. Obecnie jest zarybiony. Stanowi trzy zbiorniki wodne o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych powierzchniach lustra wody, łącznie ok. 11,50ha, rozdzielone rowami melioracyjnymi, terenami zieleni leśnej, zieleni nieurządzonej, łąkami. Zbiornik wodny zlokalizowany w północno-wschodniej części kompleksu na niewielkim fragmencie znajduje się w granicach działki nr 5/4 będącej własnością innego podmiotu. Dostępność do poszczególnych zbiorników wodnych jest ograniczona ze względu na przyrodniczy charakter tego miejsca. Na części terenu działki nr 5/6 o pow. ok. 0,5015 ha teren przeznaczony jest w planie miejscowym pod sport i rekreację. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Teren ten obecnie porośnięty jest trawą w części przystosowany na parking i na części zlokalizowana jest wiata wzniesiona przez użytkownika gruntów czyli PZW w Opolu. Obiekt ten nie będzie przedmiotem sprzedaży. Dojazd do poszczególnych zbiorników drogą gruntową częściowo utwardzoną odchodzącą od drogi wojewódzkiej, a także ciągiem pieszo-jezdnym oraz groblami. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan porastający przedmiotowy teren zlokalizowany jest głównie wokół zbiorników wodnych, stanowią go dęby – starsze, rosnące głównie na obrzeżach od strony południowo-zachodniej działki nr 5/6 oraz olsze, brzozy, topole, wierzby – młodsze, porastające teren pomiędzy zbiornikami oraz wzdłuż rowów. Drzewostan ma charakter krajobrazowy, nie uwzględnia się jego wartości towarowej chociażby na fakt iż cały teren znajduje się w strefie obszaru ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i objęty jest ochroną. Na przedmiotowym terenie występuje również bogata roślinność nadwodna. Działka nr 5/6 jest przedmiotem użytkowania przez PZW Zarząd Okręgowy w Opolu. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 5/6 k.m. 1 pow. 13,8200 ha obręb Zieleniec - oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL- tereny lasów, WS – tereny wód powierzchniowych stojące i płynne, 2 US – tereny sportu i rekreacji, RZ – tereny użytków rolnych – łąki i pastwiska. Dla terenów oznaczonych symbolami : 2US ustala się:Przeznaczenie terenu: a) podstawowe - teren urządzeń rekreacji i sportu, b) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące: szatnia i sanitariaty, boiska do gier, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń towarzysząca, plac zabaw dla dzieci, niezbędna infrastruktura techniczna, c) dopuszczalne usługi w zakresie handlu i gastronomii. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wyłącznie obiektów i urządzeń związanych z rekreacją i sportem takich jak: pole namiotowe, domki letniskowe, pole golfowe, boiska do gier w piłkę itp. z możliwością lokalizacji usług dla obsługi letników, 2) pod domki letniskowe z wyznaczoną działką przeznaczyć nie więcej niż 30% powierzchni terenu, 3) intensywność zagospodarowania terenu In-do 25%, powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 75% powierzchni terenu, Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz ładu przestrzennego : 1) boiska sportowe, pola golfowe – dopuszczalne urządzenie na stałe lub na okres czasowy – letni, 2) pole namiotowe – w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę pawilonu sanitarnego z toaletami, umywalkami i prysznicami; dopuszcza się stosowanie urządzeń przenośnych pod warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia, 3) domki letniskowe a) dopuszcza się budowę domków letniskowych o konstrukcji drewnianej lub murowano – drewnianej o powierzchni użytkowej do 75m², b) pod budowę domku letniskowego można wydzielić działkę do 300 m², c) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospadowy o symetrycznym układzie połaci
dachowych o kącie nachylenia 38- 50º, d) powierzchnia zabudowana – do 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna minimum 70%, e) na działce letniskowej dopuszcza się wydzielenie1-2 miejsc postojowych, nie dopuszcza się budowy garaży i budynków gospodarczych, f) wydzielone działki pod domki letniskowe mogą być ogrodzone pasem zieleni krzewiastej, żywopłotem, dopuszcza się lekkie ogrodzenia drewniane o wysokości do 0,60cm, wyklucza się ogrodzenia na trwałym fundamencie, 4) usługi- obiekty w formie kiosków o lekkiej konstrukcji drewnianej lub murowano - drewnianej, dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 5) w zagospodarowaniu terenu : a) w granicach terenu wyznaczonego planem wyznaczyć miejsce parkingowe ogólnie dostępne dla letników w ilości nie mniejszej niż 10 dla samochodów i 20 dla rowerów, b) wskazane urządzenie placu zabaw dla dzieci małych ogrodzonych zielenią średnią lub niską. Dla terenów oznaczonych symbolem : ZN - ustala się: Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurządzona 1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicznie terenów, 2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wyłącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. Wyznacza się tereny rolnicze, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki zielone oznaczone na rysunku planu symbolem : RZ 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących trwałych użytków zielonych w grunty orne, 2) wprowadzanie trwałych upraw ogrodniczych, sadowniczych i roślin energetycznych oraz zalesiania terenu, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory
i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu, 4) lokalizacji budowli rolniczych. 3. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachować łąki trwałe i pastwiska oraz ograniczyć ich użytkowanie gospodarcze lub dostosować do warunków funkcjonowania przyrody, zachować ciągłość strukturalną i funkcjonalną korytarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności, 2) należy ochroną objąć obudowę cieków wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne, krajobraz doliny cieku wodnego.Wyznacza się tereny leśne, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem : ZL 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 3) rozwój wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskowo twórczych funkcji lasów, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących użytków leśnych, 2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i przebudowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:WS.1.Przeznaczenie terenu. 1) podstawowe - tereny wód stojących i płynących, 2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane z gospodarką wodną, hodowlaną ryb. 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz warunki dla ochrony środowiska 1)dopuszczalna lokalizacja urządzeń i prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących cieków wodnych, wód stojących i rowów melioracyjnych prowadzących wody, 2)ochronie podlega obudowa biologiczna cieków wodnych i wód stojących zarówno w formie zieleni niskiej, średniej jak i drzew i krzewów, 3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie związanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem stawów, cieków i rowów w odległości mniejszej niż 3,0m, od linii brzegowej,

d).Osoby posiadające prawa do nieruchomości:osoba prawna- gmina Pokój

e).Obciążenia nieruchomości–brak

f). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

g).Cena nieruchomości: 350 000 zł netto

h).Sprzedaż w formie– przetargowej.

i). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „i” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt „g” jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 17.10. 2019 r. - 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41

 

Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-10-2019 22:57

Przewiń do góry