Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia prawa wieczystego użytkowania działki nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00084082/0

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Działka nr 5/1 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00084082/0.

a). Powierzchnia działki: 0,03 ha; w tym N-0,03 ha

b).Opis nieruchomości- Przedmiotowa nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 5/1 zlokalizowana jest przy kompleksie wód powierzchniowych z towarzysząca zielenią niską i wysoką. Teren działki zlokalizowany jest bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej, stanowi niewielki pas terenu porośnięty trawą i drzewami. Drzewostan stanowią olsze, topole, brzozy, akacje, samosiejki młode. Teren działki zróżnicowany w części ze spadkiem w kierunku północno-wschodnim. Drzewostan ma charakter krajobrazowy i nie uwzględnia się jego wartości towarowej , ze względu na obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i jest objęty ochrona.  Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 5/1 k.m. 1 pow. 0,03 ha obręb Zieleniec - oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL- tereny lasów.Wyznacza się tereny leśne, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem : ZL 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 3) rozwój wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskowo twórczych funkcji lasów, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących użytków leśnych, 2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i przebudowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:WS.1.Przeznaczenie terenu. 1) podstawowe - tereny wód stojących i płynących, 2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane z gospodarką wodną, hodowlaną ryb. 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz warunki dla ochrony środowiska 1)dopuszczalna lokalizacja urządzeń i prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących cieków wodnych, wód stojących i rowów melioracyjnych prowadzących wody, 2)ochronie podlega obudowa biologiczna cieków wodnych i wód stojących zarówno w formie zieleni niskiej, średniej jak i drzew i krzewów, 3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie związanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem stawów, cieków i rowów w odległości mniejszej niż 3,0m, od linii brzegowej,

d).Osoby posiadające prawa do nieruchomości: prawo wieczystego użytkowania -osoba prawna- gmina Pokój

e).Obciążenia nieruchomości–brak

f). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

g).Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania w formie– przetargowej.

h) wartość prawa wieczystego użytkowania – 1500 zł netto

i) Wysokość opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w przypadku przedmiotowych nieruchomości, wynosi od 1% do 3% ceny gruntu, w zależności od celu, na jaki zostały oddane.

j) terminy wnoszenia opłat-opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.

k) zasady aktualizacji opłat-wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

l). Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu.

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „l” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt „h” jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 17.10. 2019 r. - 07.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41


Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 17-10-2019 22:46

Przewiń do góry