RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW Z 21.08.2019 R.

Pokój, 21.08.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 21.08.2019 r.

dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1; dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna. KW OP1U/00025915/8; dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8; dz. nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8; dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1. dz. nr nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8

1. Rodzaj Przetargu:

A. Przetarg ustny nieograniczony na nabycie prawa własności:

a) dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,3300 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,3100 ha; pastwiska PsVI-0,0200 ha. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina wydłużony prostokąt. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony południowej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z rzeką. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako łąka. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako łąki i pastwiska (RZ); Zobowiązania i obciążenia: brak.

b) dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - 0,9700 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVb-0,2800 ha; grunty orne RV-0,1000 ha; łąki trwałe ŁV-0,5900 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wschodniej części wsi Dąbrówka Dolna w odległości ok. 300 metrów na północ od drogi powiatowej łączącej Domaradzką Kuźnię z Zagwiździem. Przez działkę, wzdłuż granicy z gminną drogą przebiega sieć wodociągowa. W sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej i wschodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny zadrzewione. Od strony południowej działka przylega do drogi gruntowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest użytki rolne – grunty orne łąki i pastwiska (R). Zobowiązania i obciążenia: brak.

c) dz. nr nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8;

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1100 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,1100 ha Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Święcińskiej 8 (skrzyżowanie z ul. Budkowską). W ulicy Święcińskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, zajęta rzez dzikich lokatorów. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia nieruchomości: brak.

d) nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8.

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

e) dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1.

Powierzchnia nieruchomości - 0,1008 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1008 ha. Opis nieruchomości - zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 228/6. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Nieruchomość zajmują dzicy lokatorzy. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

B. przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności: 

a) dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 ;

Powierzchnia nieruchomości - 1,7000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVa-0,7400 ha; grunty orne RIVb-0,6600 ha; grunty orne RV-0,3000 ha. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka znajduje się w odległości 600 metrów na południowy wschód od centrum wsi Dąbrówka Dolna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej prowadzącej do Zagwiździa. Przez działkę, wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Od strony wschodniej i południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka przylega do drogi powiatowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R). Zobowiązania i obciążenia: brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:

A

a) dz. 102 – 5000 zł netto

b) dz. 200 – 15000zł netto

c) dz. 131 – 30000 zł netto

d) dz. 133/1 – 50000 zł netto

e)dz. 228/6 – 50 000 zł netto

B

a) dz. 261 – 40000 zł netto

3. Wynik przetargu:

dz. nr 102

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 5050 zł brutto. Zwolnienie z podatku VAT

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Anna i Waldemar Cieplikowie

dz. nr 200

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 15150 zł brutto. Zwolnienie z podatku VAT

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Anna i Waldemar Cieplikowie

dz. nr 131

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 133/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 228/6

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

dz. nr 261

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 65 000 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Marek Jendrek


 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ