Park w Pokoju
GALERIA

PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM NIESIE ZA SOBĄ WIELE NIEBEZPIECZEŃSTW, KTÓRYCH NASTĘPSTWEM MOGĄ BYĆ WYPADKI LUB CHOROBY ZAWODOWE.

ZAWSZE JEST TO TRAGEDIA DLA RODZINY, A DLA GOSPODARSTWA STRATA NIE DO NAPRAWIENIA.

WARTO WIĘC PAMIĘTAĆ:

 1. Jeżeli uległeś wypadkowi w rolnictwie, zgłoś go do najbliższej Placówki Terenowej lub Oddziału Regionalnego KRUS.
 2. Zgłoś wypadek bez zbędnej zwłoki – zalecane do 14 dni. Zbyt późne zgłoszenie może uniemożliwić ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku, co może spowodować odmowę prawa do odszkodowania.
 3. Zgłoszenie wypadku może dokonać poszkodowany lub inna osoba, bezpośrednio w siedzibie KRUS, za pośrednictwem poczty, telefonicznie lub mailowo.
 4. Uprawnionym do ubiegania się o jednorazowe odszkodowanie jest poszkodowany (rolnik, domownik, pomocnik rolnika), podlegający ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w dniu zaistnienia wypadku.
 5. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
  a) ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej,
  b) członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
 6. Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
  a) spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub
  b) będąc w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się do wypadku.
 7. Każdy wypadek rozpatruje się indywidualnie.
 8. Jednorazowe odszkodowanie ustala się dla ubezpieczonego w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.


PRACA W GOSPODARSTWIE ROLNYM, MIMO LICZNYCH ZAGROŻEŃ, NIE MUSI BYĆ NIEBEZPIECZNA.

STOSUJĄC NA CO DZIEŃ ZASADY BEZPIECZNEGO ŻYCIA I PRACY W GOSPODARSTWIE WIELU NIESZCZĘŚĆ MOŻNA UNIKNĄĆ.

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU USZCZERBKU NA ZDROWIU NIGDY NIE ZASTĄPIĄ ŻYCIA, ZDROWIA I PEŁNEJ SPRAWNOŚCI.

Zadbajcie, proszę, o swoje zdrowie,

dla siebie i swoich najbliższych.

Dyrektor OR KRUS w Opolu

Lech Waloszczyk

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-07-2019 13:02

Przewiń do góry