Park w Pokoju
GALERIA


 

Pokój, 20.08.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój

które odbyły się w dniu 20.08.2019r.,

nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz, KW OP1U/00071651/6, dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój

1. Rodzaj przetargu:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

a) dz.1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz, KW OP1U/00071651/6. Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1940 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne: RV-0,0100 ha, RIVa-0,0100 ha, tereny mieszkaniowe : B-0,1740 ha. Opis nieruchomości - zabudowana budynkiem gospodarczym wymagającym remontu dachu, rynien, drzwi i okien, działka ewidencyjna stanowiąca w większości teren mieszkaniowy, o kształcie nieregularnym.  Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynku. Od strony południowej do wycenianej działki przylega asfaltowa droga dojazdowa - droga publiczna. W pobliżu nieruchomości, w drodze, znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki (od strony zachodniej) znajdują się tereny zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 12. Od strony północnej działka graniczy z terenami upraw rolnych, od wschodniej z terenami zadrzewionymi. Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta, występują także pojedyncze nasadzenia. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest sołectwie Domaradz, w przysiółku Paryż, w odległości ok. 7 km od wsi gminnej Pokój i drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

b). dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4. Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha.Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D); Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.


 

2. Cena wywoławcza nieruchomości :

a) dz.1069/2 - 25000 zł netto

b) dz. 675/2 -20000 zł netto

3. Wynik przetargu:

a) dz. nr.1069/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –25250 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Dorota Katarzyna i Witold Aleksander Adamczykowie

j) dz. nr 675/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.


 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ


Przetarg nieograniczony /licytacja/ na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym w sołectwie Domaradz

Pokój, 19.07.2019 r.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zmian.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. Poz. 1490)

 

Wójt Gminy Pokój

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości zbudowanej położonej w obrębie Domaradz, dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 

1. Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1).Wniosą wadium w wysokości 2000 zł do dnia 19.08.2019 r. do godz. 14.00

2).Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

3).Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a). potwierdzenie wniesienia wadium 

b). danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c).w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d).pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) .pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń .

f). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka  o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

g).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - (dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4)

3. Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha.

4. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D); Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

6. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

11. Cena wywoławcza - 20 000 zł netto. Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

12. Obciążenia nieruchomości – brak.

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

14. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 20.08.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 15.15

15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium – 2000 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 19.08.2019 r. do godz. 14.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

16.Wysokość postąpienia nie mniej niż 200 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

17. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

19 Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy stosuje się zgodnie z pkt 18 stosuje się odpowiednio.

1)Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

20. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

21. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 41

 

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój

 

http://bip.gminapokoj.pl/download//17011/dz675_2_kozuby.jpeg

Ogłoszenie wywieszono 19.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, na tablicy ogłoszeń sołectwa Domaradz oraz na stronie www.gminapokoj.pl i Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.gminapokoj.pl

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 19-07-2019 23:55

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 20-08-2019 23:13
Przewiń do góry