Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

ZAWIADOMIENIE
o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), Wójt Gminy Pokój zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Pokój w dniu 26 czerwca 2019 r. uchwały Nr IX/62/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi z nieruchomości na terenie gminy Pokój oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r. poz. 2314).

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będą obowiązywać od 1 sierpnia 2019 r. i przedstawiają się następująco:

Dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy:

  • 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 30,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Szczegółowe informacje w załączeniu: ODTZawiadomienie o zmianie stawki za śmieci na stronę.odt (23,92KB)

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie zmienia terminu  i sposobu płatności.

Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
    
W przypadku dokonania opłaty za miesiące od sierpnia, przed otrzymaniem zawiadomienia, jest Pan/Pani zobowiązany/a do uiszczenia powstałej niedopłaty.

Przypominamy również iż zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (np. zmianą miejsca zamieszkania osób, narodzinami dzieci, zgonami osób itp.) lub zmiany innych danych (np. zmiany sposobu zbierania odpadów komunalnych segregowane/niesegregowane), należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, do Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój, od poniedziałku do piątku w godz. urzędowania urzędu.


Wzory deklaracji obowiązujących od 01.08.2019 r.:

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 16-07-2019 15:20

Przewiń do góry