Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, którą zgodnie z art. 8a  ust  1  pkt  1ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.) sporządza i aktualizuje starosta. Listę udostępnia się wykonawcom do wykorzystania przy realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 ww.  ustawy (przekierowanie klienta do darmowego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony).

Ponadto Listę udostępnia się w punktach na tablicy ogłoszeń w poczekalni, publikuje się w BIP, na stronach internetowych urzędu starostwa i urzędów gmin oraz w inny zwyczajowo przyjęty sposób, a także przynajmniej raz do roku Listę udostępnia się w lokalnych środkach masowego przekazu.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Na poniższym wykazie ujęto także krajowe infolinie tematyczne i innych formach porad świadczonych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej (patrz § 5 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego  z  dnia  21  grudnia  2018  roku(Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  2492), jako formy poradnictwa również łatwo dostępnego dla mieszkańców powiatu. Aktualne i rzeczywiste dane zostały podane jako ostatnie w danej kategorii tematycznej.

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 15-07-2019 10:48

Przewiń do góry