Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

 

                                                                

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 

Stowarzyszenia Bliżej siebie to projekt, którego realizację zaplanowano w miejscowości Domaradzka Kuźnia Jego celem jest nawiązanie współpracy między NGO, uświadomienie szans jakie daje wspólne działanie i tworzenie projektów włączających w inicjatywy jednocześnie co najmniej dwie NGO, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dotąd zrealizowanych działań jako dobrych przykładów zadań realizowanych na podobnym kulturowo i demograficznie obszarze , wypracowanie mechanizmów działań służących rozwojowi obszarów wiejskich

 

Gmina Pokój jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podpisał umowę na realizację operacji pn. Stowarzyszenia bliżej siebie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Plan Operacyjny na lata 2018-2019.

Miejsce realizacji operacji: Województwo Opolskie, miejscowość Domaradzka Kuźnia – teren Gminy Pokój

Termin realizacji operacji: 01.06-31.1
0.2018 r.

zakres realizacji operacji:
organizacja spotkań plenerowych, organizacja wystawy, opracowanie i wydruk broszury oraz przeprowadzenie konkursu z nagrodami


Wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji: 18 279,16 zł.

Cel operacji:

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich. Nawiązanie współpracy między NGO, uświadomienie szans jakie daje wspólne działanie i tworzenie projektów włączających w inicjatywy jednocześnie co najmniej dwie NGO, wymiana doświadczeń i zaprezentowanie dotąd zrealizowanych działań jako dobrych przykładów zadań realizowanych na podobnym kulturowo i demograficznie obszarze, wypracowanie mechanizmów działań służących rozwojowi obszarów wiejskich.

Priorytety PROW operacji

Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowani a inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowanie miejsc pracy na terenach wiejskich

Działania KSOW operacji

Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu , w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie

Przewidywane efekty realizacji operacji:

Uświadomienie roli NGO w rozwoju obszarów wiejskich, nawiązywanie współpracy między NGO, wzmocnienie potencjału NGO poprzez wymianę pozytywnych przykładów działania i wsparcie w postaci informacyjnej

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja wspófinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

_____________________________________________

Każdy może zostać partnerem KSOW. Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
i możliwość zarejestrowania się jako partner znajdziecie  w portalu internetowym http://ksow.pl

____________________________________________

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW:  https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_pl

Przewiń do góry