RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 17.06.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój, które odbyły się w dniu 17.06.2019 r.

dz. nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1; dz. nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1; dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4; dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz, KW OP1U/00071651/6; dz. 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1; dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna. KW OP1U/00025915/8; dz. nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2; dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8; dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1; dz. nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8; dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1.

 

1. Rodzaj Przetargu:

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

a) dz. nr 17 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1;

Powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,0300 ha; lasy LsIV-0,0200 ha; lasy LsVI-0,0500 ha; Opis nieruchomości - niezabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 17. Działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wsi Domaradzka Kuźnia, która to znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Można do niej dojechać od ul. 1 Maja a następnie drogą polną. Od strony południowej, północnej i zachodniej działka przylega do drogi gminnej. Od strony wschodniej działka przylega do terenów lasów. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty w części drzewostanem leśnym. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ). Zobowiązania i obciążenia brak.

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

b) dz. nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1;

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,1000 ha;Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina trapez prostokątny. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony północnej i zachodniej wyceniana działka przylega do drogi gminnej. Od strony południowej i wschodniej działka przylega do terenów rolnych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty krzewami. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ). Zobowiązania i obciążenia brak.

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

c) dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - (dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4)

Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).Zobowiązania i obciążenia: brak.

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

d) dz. nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz, KW OP1U/00071651/6.

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1940 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne: RV-0,0100 ha, RIVa-0,0100 ha, tereny mieszkaniowe : B-0,1740 ha.

Opis nieruchomości - zabudowana budynkiem gospodarczym wymagającym remontu dachu, rynien, drzwi i okien, działka ewidencyjna stanowiąca w większości teren mieszkaniowy, o kształcie nieregularnym. Od strony południowej do wycenianej działki przylega asfaltowa droga dojazdowa - droga publiczna. W pobliżu nieruchomości, w drodze, znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki (od strony zachodniej) znajdują się tereny zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 12. Od strony północnej działka graniczy z terenami upraw rolnych, od wschodniej z terenami zadrzewionymi. Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta, występują także pojedyncze nasadzenia. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest sołectwie Domaradz, w przysiółku Paryż, w odległości ok. 7 km od wsi gminnej Pokój i drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

A. Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności:

e) dz. nr 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,3300 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,3100 ha; pastwiska PsVI-0,0200 ha. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina wydłużony prostokąt. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony południowej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z rzeką. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako łąka. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako łąki i pastwiska (RZ); Zobowiązania i obciążenia: brak.

A. Przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności:

f) dz. nr 200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - 0,9700 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVb-0,2800 ha; grunty orne RV-0,1000 ha; łąki trwałe ŁV-0,5900 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wschodniej części wsi Dąbrówka Dolna w odległości ok. 300 metrów na północ od drogi powiatowej łączącej Domaradzką Kuźnię z Zagwiździem. Przez działkę, wzdłuż granicy z gminną drogą przebiega sieć wodociągowa. W sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej i wschodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny zadrzewione. Od strony południowej działka przylega do drogi gruntowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest użytki rolne – grunty orne łąki i pastwiska (R). Zobowiązania i obciążenia: brak.

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

g) dz. nr nr 131 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8;

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1100 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,1100 ha Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Święcińskiej 8 (skrzyżowanie z ul. Budkowską). W ulicy Święcińskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajdują się dwa budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, zajęta rzez dzikich lokatorów. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia nieruchomości: brak.

A. przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności: 

h) działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2.

Powierzchnia nieruchomości - 1,14 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RV- 0,12 ha, grunty orne RVI-0,26 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp- 0,07 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz-0,69 ha. Opis nieruchomości - . niezabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną, działka ma kształt prostokąta. Działka znajduje się w południowej części wsi Jagienna, sołectwo Domaradz. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy, a od strony północnej do drogi gruntowej gminnej, Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych istniejących oraz terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony. Działka wykorzystywana jest rolniczo jako łaka. W południowej części działki znajdują się pojedyncze nasadzenia drzew iglastych. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

A. przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności:

i) dz. nr 261 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 ;

Powierzchnia nieruchomości - 1,7000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVa-0,7400 ha; grunty orne RIVb-0,6600 ha; grunty orne RV-0,3000 ha. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka znajduje się w odległości 600 metrów na południowy wschód od centrum wsi Dąbrówka Dolna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej prowadzącej do Zagwiździa. Przez działkę, wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Od strony wschodniej i południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka przylega do drogi powiatowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R). Zobowiązania i obciążenia: brak.

A. przetarg ustny ograniczony do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności:

j) dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 1,0099 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,8073 ha; grunty pod rowami W-0,0222 ha; grunty rolne zabudowane B-RVI-0,1804 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów w północno-zachodniej części wsi, przy ul. Wiejskiej 23, przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Polnej. Od strony północnej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony. Północna część działki wykorzystywana jest rolniczo, natomiast południowa część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R). Zobowiązania i obciążenia: brak.

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

k) nr 133/1 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00090649/8.

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

A. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

l) dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1.

Powierzchnia nieruchomości - 0,1008 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1008 ha. Opis nieruchomości - zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 228/6. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowietrzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Nieruchomość zajmują dzicy lokatorzy. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D). Zobowiązania i obciążenia: brak.

Cena wywoławcza nieruchomości:

a) dz. 17 - 4 600 zł (zwolniona z podatku VAT)

b) dz. 46 – 3 450 zł (zwolniona z podatku VAT)

c) dz. 675/2 – 33 500 zł netto

d) dz. 1069/2 – 40 604,20 zł netto

e) dz. 102 – 8 500 zł (zwolniona z podatku VAT)

f) dz. 200 – 21 550 (zwolniona z podatku VAT)

g) dz. 131 – 53 500 zł neto

h) dz. 417/1 – 210 000 zł netto

i) dz. 261 – 75 700 zł netto

j) dz. 72 – 100 000 zł netto

k) dz. 133/1 – 74 700 zł netto

l) dz. 228/6 – 57 700 zł netto

3. Wynik przetargu:

a) dz. 17

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

b) dz. 46

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

c) dz. 675/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

d) dz. 1069/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

e) dz. 102

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

f) dz. 200

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

g) dz. 131

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

h) dz. 417/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

i) dz. 261

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

j) dz. 72

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

k) dz. 133/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

l) DZ. 228/6

najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych dom przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym


 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ