Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Pokój, 7 czerwca 2019 r.

WÓJT GMINY POKÓJ OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO

referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej

w Urzędzie Gminy Pokój- 2 etaty

 

Nazwa i adres jednostki zatrudniającej:

Urząd Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 10

46-034 Pokój

 

Określenie stanowiska:

referenta ds. zarządzania projektami samorządowymi – 2 etaty

 

1. Wymagania

1) niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 3. wykształcenie – minimum średnie

 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 5. nieposzlakowana opinia

 6. dobra obsługa komputera, w tym aplikacji biurowych: Pakiet MS OFFICE lub pokrewnych,

 

2) dodatkowe:

 1. znajomość specyfiki funkcjonowania samorządu terytorialnego,

 2. znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane, znajomość procesu inwestycyjnego.

 3. posiadanie prawo jazdy kat B

 4. znajomość cyklu życia projektu

   

 

2. Predyspozycje osobowościowe:

 1. odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, komunikatywność,

 2. wysoka kultura osobista.

 

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Zadania główne:

 1. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym pomoc w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych na realizację zadań gminy.

 2. praca w zespołach zadaniowych

 3. aplikowanie, realizacja, rozliczanie inwestycji i innych zadań realizowanych przez gminę i jej jednostki.

 4. Prowadzenie bieżącej polityki informacyjnej gminy w tym w mediach społecznościowych

2) Zadania okresowe: opracowywanie i skład gazety gminnej.

3) Zakres samodzielności na stanowisku: pełna na podstawie upoważnień i pełnomocnictw do załatwiania spraw.

 

4.Warunki zatrudnienia:

 1. stanowisko: administracyjne,

 2. wymiar czasu pracy - pełny etat,

 3. praca w wymiarze przeciętnie 40 godzin tygodniowo, w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, siedziba pracodawcy, teren gminy Pokój

 4. miejsce pracy: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych), brak windy, praca biurowa przy monitorze ekranowym, praca w terenie -na obszarze gminy Pokój

 5. praca jednozmianowa,

 6. osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko podlega obowiązkowym badaniom lekarskim medycyny pracy.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu maju 2019 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym,

 2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

 3. kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

 4. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe,

 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 6. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

 7. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne, za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 8. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 9. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność. Dotyczy sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna będąc w gronie najlepszych kandydatów będzie chciała skorzystać z pierwszeństwa zatrudnienia,

 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać,

 11. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia

 12. w przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego.

 

Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydata.

Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

 

7. Warunki składania dokumentów aplikacyjnych

 1. wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres jednostki: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej w Urzędzie Gminy Pokój oraz podaniem imienia, nazwiska i adresu do korespondencji osoby składającej ofertę w terminie do 17 czerwca 2019 r. do godz. 12:00,

 2. w przypadku ofert nadesłanych pocztą liczy się data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój,

 3. dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane,

 4. kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą informowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru (rozmowy kwalifikacyjnej),

 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój

 

Informujemy, że:

 • dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;

 • dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;

 • dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

 

 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

DOCogloszenie-referent-projekty- 2 etaty _7_06_2019.doc (45,50KB) 


                                                                                                                                                                Pokój, 18.06.2019 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO:

referenta w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej

w Urzędzie Gminy Pokój- 2 etaty

W URZĘDZIE GMINY POKÓJ W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINY

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 6 ofert, wszystkie oferty  spełniły wymagania formalne. Kandydatki K. Sowa z Zieleńca, N. Czaińska z Zawiści  spełniły wymagania niezbędne do zajmowania ww. stanowiska. Wójt Gminy Pokój zawrze umowy z ww. kandydatkami od 1.07.2019 r.

                                                                                                                                                              /-/ Barbara Zając
                                                                                                                                                            Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 07-06-2019 10:29

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 18-06-2019 11:23
Przewiń do góry