Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

                                  

 Załącznik nr 4

 


Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
GMINA POKÓJ


(nazwa jednostki)
za rok 2017
(rok, za który składana jest informacja)

 


Dział I1)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
    • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
    • skuteczności i efektywności działania,
    • wiarygodności sprawozdań,
    • ochrony zasobów,
    • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
    • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
    • zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
GMINY POKÓJ
(nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)
X Część   A

kontrola zarządcza w wystarczającym stopniu zapewniła łącznie wszystkie następujące elementy: zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczność i efektywność działania, wiarygodność sprawozdań, ochronę zasobów, przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania, efektywność i skuteczność przepływu informacji oraz zarządzanie ryzykiem
Część D
Niniejsza informacja opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszej informacji pochodzących z:5)
monitoringu realizacji celów i zadań,
samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli
zarządczej dla sektora finansów publicznych),
procesu zarządzania ryzykiem,
kontroli wewnętrznych,
kontroli zewnętrznych,

Jednocześnie informuję, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.
Pokój, 25.04.2018 r.
(miejscowość, data) 


Barbara Zając           
Wójt Gminy Pokój        
(podpis kierownika jednostki)

 

 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 26-04-2019 08:08

Przewiń do góry