RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zapytanie ofertowe-wykonanie cząstkowego remont dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.


                                                                                                                                         Pokój, 24.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher
na terenie Gminy Pokój


 
Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cząstkowego remont dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój i będących własnością Gminy Pokój w ilości do 100 ton, przy czym 80 t do 30.05.2019 r., następne 20 t od 1.07.2019 do 30.09.2019 r., przy czym deklarujemy, że 80 ton to zamówienie podstawowe, a 20 ton jest dodatkowym ewentualnym do zrealizowania.
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.
Spis ulic przedstawiono poniżej. 
 REMONTERY KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU PODLEGAJĄ KONTROLI WAGOWEJ NA KOSZT WYKONAWCY. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm
Ładza ul. Reymonta
Ładza ul. Wiejska 
Pokój ul. Nowy Świat 
Pokój ul. 1-go Maja 
Pokój ul. Sienkiewicza
Pokój ul. Krzywa
Pokój ul. Krasickiego
Pokój ul. Kolejowa
Drogi gminna w Żabińcu
Drogi gminne w Domaradzu 
Droga gminna Domaradz – Paryż
Droga gminna Domaradz- Fałkowice przez Świercowską
Lubnów ul. Powstańców Śląskich 
Lubnów ul. Wiejska
Kopalina ul. Wiejska 
Dąbrówka Dolna ul. Paryska 
Dąbrówka Dolna ul Budkowska
Domaradzka Kuźnia ul. 1-go Maja
Drogi gminne w Jagiennej
Drogi gminne w Kozubach 
Krogulna, ul. Siedlicka
Fałkowice obok krzyża, boczna
Fałkowice- Świercowskie
Zieleniec- droga gminna 

Integralną częścią zapytania jest: Specyfikacja techniczna, projekt umowy, przedmiar

XLS04 Załącznik nr 1.2. Przedmiar robót.xls (10,00KB)
DOCsstemulsja_i_grysy.doc (29,50KB)
DOCZałacznik nr 2 Projekt umowy.doc (103,00KB) 

2. Termin wykonania zamówienia:
80 t do 30.05.2019 r., następne 20 t od 1.07.2019 do 30.09.2019  r..


3. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy oferty.
2. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

5. Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami oraz zał. nr 2 przedmiar XLS04 Załącznik nr 1.2. Przedmiar robót.xls (10,00KB)
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: drogi@gminapokoj.pl, fazem 77 469 30 97 wew. 22 w temacie oferta na patcher 2019
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 30.04.2019 r. do godz. 12.00
Oferty, które wpłyną po terminie lub inaczej niż jest to ustalone w zapytaniu ofertowym nie będą podlegać ocenie.


6. Pozostałe informacje:
1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: drogi@gminapokoj.pl

 

                                                                                                                                                              /-/ Barbara Zając

                                                                                                                                                       Wójt gminy Pokój

 


Załącznik nr 1

Pieczątka oferenta                  

    ……………….. dnia, ………………...


    
Gmina Pokój
  ul. Sienkiewicza 8
 46-034 Pokój

 

OFERTA


Wykonawca:
    Nazwa: ………………………………………………………………………………….
    Adres: …………………………………...….....………………………………………..
    Nr telefonu, fax, e-mail………………………………………………………………...

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój 

składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto / tonę :……………………
    

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                                 NIP ………………………………..

Termin realizacji zamówienia: 
80 t do 30.05.2019 r., następne 20 t od 1.07.2019 do 30.09.2019  r..

Jednocześnie oświadczam, że:
a) oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.
b) oferuję następujące warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego.
c) wykonam przedmiot zamówienia w terminie ustalonym w umowie.
d) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
e) posiadam stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
            
                                                                                 ………...…………...………………………..
                                                                                     data i podpis osoby upoważnionej

 


                                                                                                                                                                       Pokój, 30.04.2019 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert

Informuję, że została wybrana jako najkorzystniejsza oferta złożona przez Vianko Sp. z o.o. z Zawadzkiego. Cena za 1 t (80 t) -300 zł netto, cena za 1 t (20 t)- 299 zł netto. 

 

                                                                                                                                                                                 Barbara Zając

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy Pokój