Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie nr OR.I.0050.26.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań
Gminy Pokój w 2019 r.


    Na podstawie art.30 ust1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 5 ust.4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z poźn.zm.) zarządzam, co następuje:

§1

  1. Przyznaję dotację w wysokości 5 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  2. Przyznaję dotację w wysokości 60 000 zł Stowarzyszeniu Pokój Organizacji Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§2

Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Pokój

Barbara Zając   

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 02-04-2019 14:50

Przewiń do góry