Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Pokój, 25.03.2019 r.

Wójt Gminy Pokój ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres 4 lat następujących nieruchomości

lp.

Położenie nieruchomości, powierzchnia do wydzierżawienia w m2

Nr działki, nazwa obrębu, nr KW

Opis nieruchomości

z przeznaczeniem na dzierżawę

Stawka czynszu dzierżawnego na miesiąc

Okres dzierżawy

1

Zieleniec, w centrum wsi

2900 m2

dz. nr 277/2, k.m.1 obręb Zieleniec

KW OP1U/00071375/7

Działka Ł-V

dzierżawa gruntu pod skład drewna

0,5 zł

netto za m2

4 lata

 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, a także na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zieleniec

1. Przedmiot przetargu:

Część nieruchomości (o pow. 2900 m2) dz. Nr 277/2 km.1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071375/7 Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dotychczasowe zagospodarowanie - nieużytek. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

Dzierżawca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko ogrodzić teren dzierżawiony. Koszt ogrodzenia nie będzie odliczany z czynszu. Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim. Teren przeznaczony pod dzierżawę może służyć jako miejsce czasowego składowania drewna. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta. Czynsz będzie waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu dzierżawy - 10-go każdego miesiąca (z góry).

Oprócz czynszu dzierżawnego zobowiązany jest wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.
2. Termin dzierżawy nieruchomości: 1 maja 2019 – 1 maja 2023r. 
3. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za rok wynosi : 0,5 zł netto za m2, czyli 17400 zł netto na rok.

4. Minimalne postąpienie wynosi 180 zł netto

5. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium. Wadium wynosi 1800 zł /słownie: jeden tysiąc osiemset złotych i należy wpłacić najpóźniej do dnia 26.04.2019r. do godz. 14.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na dzierżawę cz. działki nr 277/2 w Zieleńcu” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni na rachunek wpłacającego.

Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Gminy Pokój w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.

6. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7.. Termin przetargu 29 kwietnia 2019 r. o godz. 13:30. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

8. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu dzierżawnego na rok za 2900 m2 w zł netto

9. Skutki uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy dzierżawy.

10. Podana cena wywoławcza również nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

11. Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy Pokój w godzinach od 8 00 do 13 00.

12 Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

13. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.

14.Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 41, tel. (077) 469-30-97, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

15. Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku najmu nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i najem nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na najem nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na dzierżawę nieruchomości).

Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem dzierżawy nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za stawkę czynszu ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające dzierżawić nieruchomość zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 25-03-2019 23:24

Przewiń do góry