RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

ZAWIADOMIENIE O VI SESJI RADY GMINY POKÓJ - 27.03.2019 r. GODZ. 15.00

Pokój, dnia 20 marca 2019 r.

OR.II.0002.6.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję VI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

27  marca 2019 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas V sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. likwidacji Branżowej Szkoły I stopnia w Pokoju
 2. likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych w Dąbrówce Dolnej
 3. określenia przeznaczenia mienia po rozwiązanym Zespole Szkół Gimnazjalnych w Pokoju
 4. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pokój
 5. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Sołectwo Domaradz
 6. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy wsi Krogulna
 7. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką
 8. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Nad Rzeką
 9. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec
 10. udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Zieleniec
 11. zmiany budżetu gminy na 2019 rok
 12. wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

     Wacław Kociencki