RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

1. Działka nr 417/1 k.m. 2, obręb Domaradz, KW OP1U/00054621/2;

a. powierzchnia działki 1,14 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RV- 0,12 ha, grunty orne RVI-0,26 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp- 0,07 ha, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz-0,69 ha

b. niezabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną, działka ma kształt prostokąta. Działka znajduje się w południowej części wsi Jagienna, sołectwo Domaradz. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy, a od strony północnej do drogi gruntowej gminnej, Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych istniejących oraz terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nieogrodzony. Działka wykorzystywana jest roliczno jako łaka. W południowej części działki znajdują się pojedyncze nasadzenia drzew iglastych. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 210 000 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu ograniczonego ustnego;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu
Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 1.03.2019r. - 22.03.2019r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

417_1, AM 2, obręb Domaradz.jpeg


Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając