Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Pokój, 1.03.2019 r.

Wójt Gminy Pokój ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Pokoju, znajdującego się na działce nr 802/67 obręb Pokój, KW OP1U/00025779/2 z przeznaczeniem na cele związane z garażowaniem pojazdu.


 

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Przedmiot przetargu:

1. lokal użytkowy (garaż) o pow. 15,36 m2 znajdujący się na działce nr 802/67 obręb Pokój, KW OP1U/00025779/2 z przeznaczeniem na cele związane z garażowaniem pojazdu. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

a. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas określony – 4 lata

b. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

c. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 6 zł netto/m². Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

d. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

e. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

3. Termin przetargu 2 kwietnia 2019 r. o godz. 13:00. 

Przetarg odbędzie się w siedzibie w Sali Narad Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

4. Udział w przetargu:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie  wadium w kwocie 50,00 zł. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 28.03.2019 r. do godz. 14.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium na najem lokalu w Pokoju” oraz dane oferenta (imię i nazwisko/nazwa firma/adres). Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Wadium zwraca się po zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym, a uczestnikowi, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu najmu.

Uczestnik przetargu, którego wadium wpłynie na konto tut. Gminy Pokój w terminie późniejszym, nie będzie dopuszczony do przetargu.

5. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych- czyli 1 zł netto.

6. W przypadku wygrania przetargu wadium zaliczone będzie na poczet ceny najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3-ch dni na rachunek wpłacającego.

7. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu  za najem netto 1m² powierzchni lokalu. 

8. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:

Wadium przepada, a organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.

9. Podana cena wywoławcza również nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne przystosowania lokalu do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy  w godzinach od 8 00 do 13 00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.


 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 41, tel. (077) 469-30-97, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.

Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku najmu nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i najem nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na najem nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na najem nieruchomości).

Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem najmu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za stawkę najmu ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nająć nieruchomość zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

802_67 najem Pokój.jpeg
 

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 01-03-2019 22:41

Przewiń do góry