Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

 

Pokój, 01.03.2019 r.

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zmian.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. Poz. 1490)

 

Wójt Gminy Pokój

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości położonej w Domaradzkiej Kuźni (nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1;

 

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 

Wniosą wadium w wysokości 345 zł do dnia 28.03.2019 r. do godz. 14.00

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

 

1. potwierdzenie wniesienia wadium.

2. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

3. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej –

powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości - działka nr 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1;

2. Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,1000 ha;

3. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina trapez prostokątny. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony północnej i zachodniej wyceniana działka przylega do drogi gminnej. Od strony południowej i wschodniej działka przylega do terenów rolnych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty krzewami. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

 

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ);

 

 

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

6.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy.

8. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

9. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

10. Cena wywoławcza - 3 450 zł (zwolniona z podatku VAT). Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

11. Obciążenia nieruchomości – nie dotyczy.

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

13. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 02.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 11.30

14. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium – 345 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 28.03. 2019 r. do godz. 14.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

15.Wysokość postąpienia nie mniej niż 40 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 41

 

Informacje dodatkowe:

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości). Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój

 

Ogłoszenie wywieszono 01.03.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, na tablicy ogłoszeń sołectwa Domaradzka Kuźnia oraz na stronie www.gminapokoj.pl i Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: bip.gminapokoj.pl

46, AM 1, obręb Domaradzka Kuźnia.jpeg


 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGÓW

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informację o wynikach przetargów na zbycie nieruchomości Gminy Pokój

które odbyły się w dniu 2.04.2019r.,

dz.17, k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1, dz.133/1dz.nr 133/1 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8 obręb Dąbrówka Dolna

dz. nr 261 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8 , 131k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8 , dz. 46 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1, dz. 102k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1, dz.200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8 , nr 1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz, KW OP1U/00071651/6, dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1, dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

 

w siedzibie Urzędu Gminy Pokój

1. Rodzaj przetargu:


 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

a) dz. 261 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00066219/8

Powierzchnia nieruchomości - 1,7000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVa-0,7400 ha; grunty orne RIVb-0,6600 ha; grunty orne RV-0,3000 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt zbliżony do trapezu prostokątnego. Działka znajduje się w odległości 600 metrów na południowy wschód od centrum wsi Dąbrówka Dolna w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej prowadzącej do Zagwiździa. Przez działkę, wzdłuż drogi powiatowej przebiega sieć wodociągowa, sieć telefoniczna. Po przeciwnej stronie drogi powiatowej znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia. Od strony wschodniej i południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka przylega do drogi powiatowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R); Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

b) dz. 131k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna), KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);Zobowiązania i obciążenia: brak

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

dz. nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów), KW OP1U/00070873/1 Powierzchnia nieruchomości - 0,1008 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1008 ha. Opis nieruchomości - zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 228/6. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowierzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicachchronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).;Zobowiązania i obciążenia: brak

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

d) dz.17k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,0300 ha; lasy LsIV-0,0200 ha; lasy LsVI-0,0500 ha; Opis nieruchomości - niezabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 17. Działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wsi Domaradzka Kuźnia, która to znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Można do niej dojechać od ul. 1 Maja a następnie drogą polną. Od strony południowej, północnej i zachodniej działka przylega do drogi gminnej. Od strony wschodniej działka przylega do terenów lasów. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty w części drzewostanem leśnym. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

e) dz.133/1 k.m. 1, ob. Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00090649/8

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,2200 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RV-0,2200 ha. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w centralnej części miejscowości Dąbrówka Dolna przy ul. Budkowskiej 1. W ulicy Budkowskiej znajduje się sieć wodociągowa, sieć telefoniczna oraz sieć energetyczna. Od strony północnej i południowej działka przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny upraw polowych. Od strony wschodniej działka przylega do drogi asfaltowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, na działce znajduje się budynek mieszkalny oraz zabudowania gospodarcze. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

f) dz. 46  k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia), KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1000 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,1000 ha;Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina trapez prostokątny. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony północnej i zachodniej wyceniana działka przylega do drogi gminnej. Od strony południowej i wschodniej działka przylega do terenów rolnych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty krzewami. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako lasy, łąki i pastwiska (RZ);;Zobowiązania i obciążenia: brak

 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

g) dz. 102 k.m. 1, obręb Domaradzka Kuźnia, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 0,3300 ha; w tym klasy gruntu: łąki trwałe ŁV-0,3100 ha; pastwiska PsVI-0,0200 ha.Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, kształt działki przypomina wydłużony prostokąt. Działka znajduje się w pół. - wsch. części gminy Pokój i płn.-zach. części wsi. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony południowej do działki przylega droga gruntowa. Od strony północnej działka graniczy z rzeką. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo jako łąka. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest jako łąki i pastwiska (RZ);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

A. przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

h) dz.200 k.m. 1, obręb Dąbrówka Dolna, KW OP1U/00025915/8

Powierzchnia nieruchomości - 0,9700 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RIVb-0,2800 ha; grunty orne RV-0,1000 ha; łąki trwałe ŁV-0,5900 ha.

3. Opis nieruchomości - niezabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się we wschodniej części wsi Dąbrówka Dolna w odległości ok. 300 metrów na północ od drogi powiatowej łączącej Domaradzką Kuźnię z Zagwiździem. Przez działkę, wzdłuż granicy z gminną drogą przebiega sieć wodociągowa. W sąsiedztwie działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Od strony północnej i wschodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Od strony zachodniej do działki przylegają tereny zadrzewione. Od strony południowej działka przylega do drogi gruntowej. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, wykorzystywany rolniczo. Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest użytki rolne – grunty orne łąki i pastwiska (R); Zobowiązania i obciążenia: brak

 

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

i) dz.1069/2 k.m. 1, obręb Domaradz), KW OP1U/00071651/6

Powierzchnia nieruchomości - powierzchnia działki 0,1940 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne: RV-0,0100 ha, RIVa-0,0100 ha, tereny mieszkaniowe : B-0,1740 ha.

Opis nieruchomości - zabudowana budynkiem gospodarczym wymagającym remontu dachu, rynien, drzwi i okien, działka ewidencyjna stanowiąca w większości teren mieszkaniowy, o kształcie nieregularnym. Od strony południowej do wycenianej działki przylega asfaltowa droga dojazdowa - droga publiczna. W pobliżu nieruchomości, w drodze, znajduje się napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia oraz wodociągowa. W sąsiedztwie działki (od strony zachodniej) znajdują się tereny zabudowane budynkiem mieszkalnym nr 12. Od strony północnej działka graniczy z terenami upraw rolnych, od wschodniej z terenami zadrzewionymi. Na większej części działki znajduje się roślinność trawiasta, występują także pojedyncze nasadzenia. Teren płaski, częściowo ogrodzony. Nieruchomość położona jest sołectwie Domaradz, w przysiółku Paryż, w odległości ok. 7 km od wsi gminnej Pokój i drogi wojewódzkiej nr 454 relacji Opole – Namysłów. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - działka znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie”, wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D).Zobowiązania i obciążenia: brak

B. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
j). dz. nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4

Powierzchnia nieruchomości - 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha.Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);Zobowiązania i obciążenia: brak

 

2. Cena wywoławcza nieruchomości :

a) dz. 261 - 75 700 zł netto

b) dz. 131-53500 zł netto

c) dz. 228/6 – 57 700 zł netto

d) dz.17- 4 600 zł (zwolniona z podatku VAT)

e) dz.133/1- 74 700 zł netto

f) dz. 46- 3 450 zł (zwolniona z podatku VAT)

g) dz. 102- 8 500 zł (zwolniona z podatku VAT)

h) dz.200 - 21 550 zł (zwolniona z podatku VAT)

i) dz.1069/2 - 40 604,20 zł netto

j) dz. 675/2 -33 500 zł netto

3. Wynik przetargu:

a) dz. 261

 

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

b) dz. 131

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

c) dz. 228/6

najwyższa cena osiągnięta w przetargu -140 000 zł netto

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 2

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – Ryszard Zązel

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

d) dz.17

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

e) dz.133/1

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

f) dz. 46

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

g) dz. 102

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

h) dz.200

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

i) dz. dz.1069/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

j) dz. 675/2

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)

liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

nabywca nieruchomości – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym

 

 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 01-03-2019 14:07

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 03-04-2019 14:17
Przewiń do góry