Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

 

 1. CYKL SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-INFORMACYJNYCH, organizowanych na mocy Porozumienia podpisanego przez: OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR
 2. JUŻ WKRÓTCE NOWA EDYCJA OGÓLNOKRAJOWYCH KONKURSÓW: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników, „Konkursu Plastycznego” – dla dzieci
 3. Program Mama 4 Plus
 4. Weryfikacja rent rodzinnych
 5. Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

CYKL SPOTKAŃ SZKOLENIOWO-INFORMACYJNYCH,
organizowanych na mocy Porozumienia
podpisanego przez:
OPOLSKIE ODDZIAŁY KRUS, OODR, ARiMR ORAZ KOWR

Oddział Regionalny KRUS w Opolu, śledząc wydarzenia i spotkania organizowane dla rolników w regionie, rozpoczął od początku ubiegłego roku intensywne starania, zmierzające do zorganizowania cyklu spotkań dla rolników, które byłyby okazją do przekazania najświeższych informacji, w jednym miejscu, przez wielu reprezentantów instytucji, organizacji i firm działających na rzecz rolników.

Idea spotkań w takiej formule, zainicjowana przez opolski KRUS, spotkała się z aprobatą Wicewojewody opolskiego Pani Violetty Porowskiej, która objęła swym patronatem cały cykl organizowanych spotkań z rolnikami.

Charakter spotkań wymagał podpisania Porozumienia, określającego główne cele i zakres przekazywanych informacji rolnikom. Oddział Regionalny KRUS w Opolu opracował projekt Porozumienia, który został przyjęty przez wszystkie strony umowy.  W dniu 18.12.2018 r. w siedzibie opolskiego KRUS przedstawiciele Oddziałów Regionalnych:   Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Opolu,  Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie,  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opolu, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu podpisali Porozumienie o wzajemnej współpracy przy organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych dla rolników. Porozumienie zakłada współpracę długookresową, nakierowaną na wypracowanie cykliczności spotkań z rolnikami. Partnerem finansowym Porozumienia jest Grupa Azoty  S.A.  

Z dniem 22 stycznia 2019 r. rozpoczął się  cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych, realizowanych na mocy podpisanego Porozumienia. Do dnia 12.02.2019, odbyło się już pięć takich spotkań w powiatach: nyskim, kluczborskim, opolskim, strzeleckim oraz krapkowickim. Frekwencja oraz zaangażowanie słuchaczy dopisało.

Istotną częścią każdego spotkania była prezentacja o charakterze szkoleniowym, prowadzona przez  przedstawiciela Grupy Azoty S.A.. Konwencja spotkań, oparta na przekazywaniu najważniejszych informacji czterech reprezentantów ww. Porozumienia, tj. KRUS, ARiMR, OODR i KOWR, cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród rolników, ponieważ była okazją do przekazania najbardziej aktualnych propozycji, czy tez rozwiązań dla rolników indywidualnych.

Ważnym elementem spotkań były wystąpienia przedstawicieli KRUS, którzy propagowali zasady bezpiecznego życia i pracy w gospodarstwach rolnych, służących zmniejszeniu stopnia wypadkowości w rolnictwie oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące  funkcjonowania KRUS. Zebrani mogli zaopatrzyć się w materiały prewencyjne (broszury, ulotki), a także wziąć udział w pokazach środków ochrony osobistej oraz odzieży roboczej.

Przedstawiciele OODR i ARiMR przekazali bieżące informacje na temat wprowadzanych nowych przepisów w rolnictwie.

Program spotkań rozszerzono również o informacje przekazane przez przedstawicieli Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń oraz Okręgowej Inspekcji Pracy w Opolu. Idea Porozumienia została doceniona przez reprezentantów lokalnych władz samorządowych i banków spółdzielczych, które przyjęły zaproszenie do udziału spotkaniach.

Zainteresowanych wszelkimi wydarzeniami z regionu zapraszamy do odwiedzania strony Kalendarza Wydarzeń Prewencyjnych: https://wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl/

Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 


JUŻ WKRÓTCE
NOWA EDYCJA OGÓLNOKRAJOWYCH KONKURSÓW:
„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – dla rolników
„Konkursu Plastycznego” – dla dzieci

Konkurs BGR dla rolników:

Konkurs skierowany jest do  dużych i małych indywidualnych gospodarstw rolnych. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, ocena poziomu bezpieczeństwa gospodarstw, propagowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających poziom bezpieczeństwa pracy oraz obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. Dodatkowo Centralna Komisja Konkursowa ocenia gospodarstwa pod kątem prezentowanych przez nich walorów estetycznych. W roku 2003 r.  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy zainicjowała konkurs, przypisując mu nazwę: „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, który stał się   jednym z najważniejszych ogólnokrajowych działań prewencyjnych KRUS, nakierowanych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Na zwycięzców, jak co roku, czekają atrakcyjne nagrody. W roku 2018 zwycięskie gospodarstwo rolne otrzymało ciągnik marki Ursus.

Konkurs Plastyczny dla dzieci:

    W konkursie mogą wziąć udział dzieci  ze szkól podstawowych, mieszkające na terenach wiejskich. Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą w gospodarstwie rolnym,  a także popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie wolno  powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej w dowolnej technice w formacie A3  ilustrującej hasło konkursowe. W celu przygotowania dzieci do udziału w konkursie pracownicy KRUS przeprowadzają w szkołach pogadanki szkoleniowe, przybliżając dzieciom zakres tematyczny konkursu oraz przykłady technik wykonania prac. Konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a poziom wykonywanych prac stale rośnie, ukazując nieograniczone możliwości techniczne dzieci oraz skalę ich wyobraźni.

O temacie oraz terminie rozpoczęcia obu konkursów poinformujemy już  wkrótce.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursach zachęcamy do śledzenia strony KRUS: www.krus.gov.pl


Opracowała:
Joanna Skuratowicz
Kierownik Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
Oddziału Regionalnego KRUS w Opolu

 

Wszystkie  zainteresowane osoby gorąco zachęcamy do udziału w konkursie
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Nasze pociechy zapraszamy do udziału w Konkursie Plastycznym a dyrektorów szkół
i nauczycieli plastyki do szeroko rozumianego poparcia uczestnictwa w tym konkursie.
 
 Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody,
których wręczenie nastąpi podczas uroczystego podsumowania konkursów.

Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu


Program Mama 4 Plus

Program Mama 4 Plus został przyjęty przez Sejm.
Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki społecznej. Matczyne emerytury będą przysługiwały matkom, które urodziły co najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować zajmowały się ich wychowaniem.

W myśl ustawy świadczenie przysługuje ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogła przyznać (co do zasady) na wniosek osoby zainteresowanej (matki lub ojca) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej danej osoby.

Emerytura dla matek będzie przysługiwała: osobie, która nie posiada dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania bądź ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. O świadczenie będą mogły się ubiegać osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.


Opracowała

Iwona Porowska
Kierownik  
Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


Weryfikacja rent rodzinnych

Dwa razy do roku Oddział Regionalny KRUS przeprowadza kontrolę uprawnień do rent rodzinnych dzieci, które ukończyły 16 rok życia. Kontrolę uprawnień kształcących się dzieci przeprowadza się na podstawie informacji zawartych w systemie informatycznym Kasy określających końcowe terminy prawa do renty rodzinnej tj. ukończenia 16 lat lub ukończenia nauki w szkole lub na uczelni, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat albo gdy dziecko osiągnęło 25 lat będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej – do zakończenia tego roku studiów. Jeśli dziecko będące na przedostatnim roku studiów w miesiącu czerwcu zda wszystkie wymagane egzaminy i ukończy 25 lat przed rozpoczęciem zajęć w nowym roku akademickim, zachowuje prawo do renty rodzinnej do zakończenia ostatniego roku studiów.

W celu zapewnienia ciągłości wypłaty renty rodzinnej dla dzieci, które kończą 16 lat – na 2 miesiące przed ukończeniem przez dziecko tego wieku Oddział Regionalny KRUS zawiadamia osobę pobierającą rentę rodzinną o konieczności nadesłania zaświadczenia szkolnego zawierającego  informację o uczęszczaniu dziecka do szkoły (uczelni), do której klasy dziecko uczęszcza (na który semestr) oraz programowy rok ukończenia szkoły (uczelni). Na podstawie uzyskanych zaświadczeń Oddział Regionalny KRUS obowiązany jest wypłacić rentę rodzinną bez przerwy, aż do programowego ukończenia nauki przez dziecko.

Osoba pobierająca rentę rodzinną jest zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Kasy o zaprzestaniu nauki przez dziecko przed terminem przewidywanym programem nauczania oraz innych okolicznościach mających wpływ na prawo do pobierania renty rodzinnej.

Jeżeli po zakończeniu nauki w szkole ponadgimnazjalnej Oddział Regionalny Kasy zostanie poinformowany, iż dziecko od października zostało przyjęte do szkoły wyższej, to w miesiącu wrześniu i październiku Kasa nie wstrzyma wypłaty renty rodzinnej pod warunkiem, że rencista dostarczy do końca października zaświadczenia o uczęszczaniu na zajęcia.

Jeżeli nauka podjęta została w szkole wyższej, w której rok akademicki rozpoczyna się w miesiącu innym niż październik (np. lutym) – prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje.

Wypłata renty rodzinnej przysługuje przez cały rok szkolny lub akademicki:

 • Od dnia 1 września do dnia 31 sierpnia
 • Od dnia 1 października do dnia 30 września

a zatem także przez okres trwania ferii letnich i dotyczy też dzieci kończących szkołę (naukę), o ile nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry.

Wobec powyższego, ukończenie szkoły w maju lub czerwcu uprawnia do pobierania renty rodzinnej za okres ferii letnich. Jeżeli osoby pobierające rentę rodzinną kończą naukę w innych miesiącach roku, wypłatę renty wstrzymuje się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko zakończyło naukę.

Opracowała

Iwona Porowska
Kierownik  
Wydziału Świadczeń
OR KRUS w Opolu


Zasady podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku jednoczesnego prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej

Zgodnie z art.5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.  o ubezpieczeniu społecznym Rolników (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz.2336 z późn. zm.) rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeżeli:

 • podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą, lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 hektara przeliczeniowego lub w dziele specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu. Niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu. Oświadczenie można złożyć na wniosku o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1). Złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS.
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z Ubezpieczeń społecznych:
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „ Monitor Polski” , w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem

Ważne! Kwota podatku od prowadzonej działalności pozarolniczej ma także wpływ na możliwość pozostania przez rolnika lub domownika w ubezpieczeniu społecznym rolników, w kolejnych latach. Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie , że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Jeżeli kwota tego podatku przekroczy „ roczna kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem , do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie/ w jednostce Kasy.  W przypadku zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy osoba ubezpieczona powinna zgłosić powyższy fakt w ciągu 14 dni od zaprzestanie prowadzenia działalności.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą jest zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy nie prowadzą pozarolniczej działalności gospodarczej.

Opracowała:
Ewelina Elias
Kierownik Wydziału Ubezpieczeń
OR KRUS w Opolu

Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 25-02-2019 14:10

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 25-02-2019 14:42
Przewiń do góry