RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1

Ogłoszenie o ustnym przetargu ograniczonym do rolników indywidualnych na na nabycie prawa własności dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1

 

Pokój, 22.02.2019 r.

 

Wójt Gminy Pokój, ogłasza ustny przetarg ograniczony do rolników indywidualnych na nabycie prawa własności do niżej wymienionych nieruchomości:

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 2233 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój biuro nr 11 ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz. 14:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym działka dz. nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1. złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów

2. wniosą wadium w wysokości 19 845 zł do dnia 20.03.2019 r. do godz. 14.00

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, najpóźniej 21.03.2019 r.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

1. dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta (burmistrz, prezydenta miasta) gminy, na terenie której położone jest gospodarstwo rolne ;

2. oświadczenie oferenta o łącznej powierzchni użytków rolnych nieruchomości wchodzących w skład jego gospodarstwa rolnego ;

3. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie gminy, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;

4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233) w związku z treścią §6 i §7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 109);

5. potwierdzenie wniesienia wadium;

6. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń ;

7. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości-

Działka nr 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1;

2. Powierzchnia nieruchomości - 1,0099 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,8073 ha; grunty pod rowami W-0,0222 ha; grunty rolne zabudowane B-RVI-0,1804 ha;

3. Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów w północno-zachodniej części wsi, przy ul. Wiejskiej 23, przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Polnej. Od strony północnej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony. Północna część działki wykorzystywana jest rolniczo, natomiast południowa część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

4. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R);

5. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy

6.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy;

7. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy;

8. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy;

9. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy;

10. Cena wywoławcza; - 198450zł netto;

11. Obciążenia nieruchomości - brak

12. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość - brak

13. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 25.03.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Narad o godz. 14.30

14. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium – 19845 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia do dnia 20.03.2018 r. do godz. 14.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

15.Wysokość postąpienia nie mniej niż 1990 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

16. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy

17. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane ze zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na

podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wójt Gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bez podania przyczyny.

Nabycie nieruchomości rolnej, udziału bądź części udziału we współwłasności nieruchomości rolnej, nabycie akcji i udziałów w spółce prawa handlowego będącej właścicielem nieruchomości rolnej dokonane niezgodnie z przepisami ustawy jest nieważne.

W szczególności nieważne jest:

1. dokonanie czynności prawnej bez zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez powiadomienia KOWR – w przypadku określonym w art. 3b i art. 4 ust. 1ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233z późn. zm.),

2. zbycie albo oddanie w posiadanie nieruchomości rolnej bez zgody sądu, o której mowa w art. 2b ust. 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233 z późn. zm.),

3. nabycie nieruchomości rolnej w oparciu o nieprawdziwe oświadczenia albo fałszywe lub potwierdzające nieprawdę dokumenty, Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, z przyczyn o których mowa powyżej, oprócz osób mających interes prawny może wystąpić KOWR Jeżeli nabywca nieruchomości rolnej:

1) w okresie, o którym mowa w art. 2b ust. 1ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233), nie podjął lub zaprzestał prowadzenia gospodarstwa rolnego, a w przypadku osoby fizycznej osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, 2) nie wykonuje zobowiązania, o którym mowa w art. 2a ust. 4 pkt 2 lit. C ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2233) – sąd, na wniosek Krajowego Ośrodka, orzeka o nabyciu własności tej nieruchomości przez Krajowy Ośrodek działający na rzecz Skarbu Państwa, za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej wartości rynkowej ustalonej stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, chyba że ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe stoją temu na przeszkodzie.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój

77 469 30 85 wew. 41

Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią

uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

 

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój

Ogłoszenie wywieszono 22.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, na tablicy ogłoszeń sołectwa Lubnów oraz na stronie www.gminapokoj.pl i Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl

72 Lubnów.jpeg
 

 

DOCwzor_o_pow_uz_rolnych_og.doc (26,00KB)
DOCwzor_osw_rolnika_osobprowgosp.doc (18,00KB)
DOCzgloszenie_ze_zgoda_na_przetwarzanie.doc (15,50KB)


Pokój, 25.03.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu na zbycie nieruchomości Gminy Pokój

który odbył się 25.03.2019r.,  dz. 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1, w siedzibie Urzędu Gminy Pokój

1. Rodzaj przetargu:

przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości:

dz. 72 k.m. 1, obręb Lubnów, KW OP1U/00029909/1

Powierzchnia nieruchomości - 1,0099 ha; w tym klasy gruntu: grunty orne RVI-0,8073 ha; grunty pod rowami W-0,0222 ha; grunty rolne zabudowane B-RVI-0,1804 ha; Opis nieruchomości - zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma nieregularny kształt. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów w północno-zachodniej części wsi, przy ul. Wiejskiej 23, przy skrzyżowaniu z ulicą Polną. Wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega sieć wodociągowa. Wzdłuż południowej granicy działki przebiega napowietrzna sieć energetyczna. Od strony południowej działka przylega do ulicy Wiejskiej. Od strony wschodniej działka przylega do ulicy Polnej. Od strony północnej i zachodniej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony. Północna część działki wykorzystywana jest rolniczo, natomiast południowa część działki zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D) oraz jako tereny rolnicze (R);Zobowiązania i obciążenia: brak

2. Cena wywoławcza nieruchomości : 198450 zł netto

3. Wynik przetargu:

najwyższa cena osiągnięta w przetargu –brak

liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu – 0 (brak wpłat wadium, brak wniosku)

 

 

BARBARA ZAJĄC

/-/

WÓJT GMINY POKÓJ