Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Zarządzenie nr OR.I.0050.9.2019
Wójta Gminy Pokój
z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju

Na podstawie art.63 ust. 10 w związku z ust.20 i art.29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.) oraz §1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju.

§2

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

§4

Zarządzenie podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Pokój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój


Opublikował(a): Tomasz Zimoch
Data publikacji:
 11-02-2019 14:49

Modyfikował(a): Tomasz Zimoch
Data modyfikacji:
 11-02-2019 14:50
Przewiń do góry