Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA


 

                                                                                                                                                           Pokój, 1.02.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wybór psychologa do realizacji indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz grupowych form wsparcia.

 


1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa do prowadzenia indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz grupowych form wsparcia. Konsultacje psychologiczne będą m.in. obejmowały:
- diagnozę problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży oraz prowadzenie terapii w następujących obszarach: zaburzenia lękowe, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, PTSD, zaburzenia konwersyjne), zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia eksternalizacyjne: zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), zaburzenia opozycyjno - buntownicze, zaburzenia zachowania, moczenie mimowolne, zanieczyszczanie się, tiki, całościowe zaburzenia rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), problemy psychologiczne/emocjonalne, problemy edukacyjno-wychowawcze, uzależnienie od komputera/internetu, eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, leki, itp), diagnoza ogólnego rozwoju dziecka (intelektualnego, emocjonalnego, społecznego);
-poradnictwo rodzicielskie i dla nauczycieli dla rodziców i nauczycieli pracujących dziećmi z diagnozą zaburzeń zachowania i rozwoju;
-Prowadzenie psychoedukacji w szkole i wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach przeciwdziałających przemocy rówieśniczej. Pomoc w interwencjach kryzysowych, w tym diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli oraz przeprowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa psychologicznego;
-Terapia grupowa, indywidualna w zakresie dorosłych uzależnionych. Prowadzenie poradnictwa dla współuzależnionych i psychoedukacji.
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie osobiście, bez możliwości zlecania osobom trzecim, na podstawie umowy cywilno – prawnej (umowa zlecenie) w wymiarze nie mniejszym niż 30 i nie większym niż 45 na miesiąc w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy maksymalnie do dnia 31.12.2019 r., za wyjątkiem wakacji, ferii i innych dni wolnych od zajęć szkolnych, nie dotyczy terapii dla uzależnionych od alkoholu.
Za jedną godzinę usługi psychologicznej uznaje się jedną godzinę zegarową.
Zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do wydłużenia bądź skrócenia okresu realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w szczególności
w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia oraz liczby godzin.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
3. ZADANIA PO STRONIE WYKONAWCY
Zakres zadań wskazany został w punkcie 2 niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający będzie ponadto wymagał od Wykonawcy:
przygotowania i przekazania zamawiającemu harmonogramu zajęć, z uwzględnieniem iż usługi psychologiczne mają być realizowane w godzinach popołudniowych, realizacji zadań wskazanych w przedmiocie zamówienia bezpośrednio,
przygotowania i przekazania Zamawiającego kart usług psychologicznych oraz list obecności do grupowych form wsparcia,
sporządzanie raportu oraz ewidencji czasu pracy, współpracy z zamawiającym (z osobami zaangażowanymi w realizację )
4. ZADANIA PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO
Zamawiający zapewni Wykonawcy wszelkie dokumenty związane z realizacją usługi psychologa.
5. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2019 r.

Szczegółowe informacje  i całe zapytanie ofertowe znajdują się w załączniku. 
 

PDFzapytanie_ofertowe_psycholog_2019.pdf (118,29KB) 

 


Pokój, 8.02.2019 r.

 

Informacja

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 1.02.2019 r. w wymaganym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

Za

Zarząd Stowarzyszenia Pokój OPP

Magdalena Preuhs

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 28-01-2019 23:15

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 08-02-2019 12:30
Przewiń do góry