Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

logotypy.jpeg

Projekt pn „Nie było nas byl las” realizowany w ramach projektu grantowego Akcje edukacyjne i integracyjne jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Gmina Pokój z siedzibą w Pokoju przy ul Sienkiewicza 8 w Pokoju realizuje w ramach otrzymanego dofinansowania zadanie pn. „Nie było nas był las” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.W ramach projektu zostanie nasadzonych 30 szt. lip celem odtworzenia aleii lipowych na drogach gminnych w Pokoju. Zostanie wydana ulotka edukacyjna uwrażliwiająca na potrzebę sadzenia drzew. Wydana zostanie pocztówka z najładniejszymi drzewami z terenu gminy Pokój

Realizacja projektu: 26.06.2018-31.12.2018

Cel zadania: edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Pokój z zakresu niskiej emisji

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych -:1 ; Liczba osób uczestniczących w działaniach edukacyjno-informacyjnych -50 osób w wieku powyżej 50 lat, dzieci, seniorzy, łącznie około 200 osób.

Wartość grantu : 12 589,00 zł

Przewiń do góry