RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie Nr OR.I.120.45.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28.12.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2019 r. i pracy komisji

Zarządzenie Nr OR.I.120.45.2018
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powołania komisji konkursowej, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy Pokój w 2019 roku i pracy komisji konkursowej

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, promocji gminy oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§2

Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przyjmuje się "Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Pokój na rok 2019 i pracy komisji konkursowej" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§4

Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
w następującym składzie:

Elżbieta Kuklok - Przewodniczący Komisji
Ewa Lizak - Zastępca Przewodniczącej Komisji
Jolanta Domaradzka - Członek Komisji

§5

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator - Wójt Gminy Pokój.

§6

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacja, Komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Barbara Zając  
Wójt Gminy Pokój