RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA - więcej informacji - KLIKNIJ TUTAJ

gmina-pokoj-slider2.jpeg
 
Wybierz język:

Zarządzenie nr OR.I.120.46.2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok

Zarządzenie nr OR.I.120.46.2018
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków
o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 13 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) oraz uchwały nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 16 maja 2011 r. Nr 50, poz. 644), zarządzam, co następuje:

§1

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok.

§2

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy  Wójta.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Pokój
Barbara Zając  


Załącznik
zarządzenia nr OR.I.120.46.2018
Wójta Gminy Pokój
z dnia 28 grudnia 2018 r.


Ogłoszenie o naborze wniosków
o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 18 stycznia 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego). Wnioski złożone lub nadane po 18 stycznia 2019 roku nie zostaną rozpatrzone. Wnioski należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres klubu sportowego, z dopiskiem „Nabór wniosków o przyznanie dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój na 2019 rok”, na formularzu, który można pobrać w sekretariacie UG Pokój oraz ze strony internetowej: bip.gminapokoj.pl.

II. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem aktualnej licencji klubu uprawniającą do udziału w rozgrywkach lub zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu;
 2. kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego rejestru albo z ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego wystawiony najpóźniej na 3 miesiące przed terminem złożenia wniosku,
 3. aktualny statut (potwierdzony za zgodność z oryginałem) lub odpis statutu w oryginale.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA:

 1. Zasady udzielania dofinansowania rozwoju sportu przez Gminę Pokój określa Uchwała Nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z 7 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój.(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 16 maja 2011 r. Nr 50, poz. 644).
 2. Ocena wniosków oraz propozycja podziału środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonana zostanie przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Pokój.
 3. Wybór przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu gminy oraz podział środków finansowych z przeznaczeniem na dotację dokonany zostanie przez Wójta Gminy Pokój.

IV. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW:

 1. O podziale środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem sportu zainteresowane kluby sportowe zostaną powiadomione pisemnie.
 2. Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój.

V. OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. Dofinansowanie przedsięwzięcia następuje po zawarciu umowy pomiędzy wójtem gminy a klubem 
 2. Warunkiem zawarcia umowy o dotację na wsparcie działalności klubów sportowych jest akceptacja przez strony wszystkich postanowień umowy.
 3. Klub sportowy zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania w zakresie udzielonej dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Pokój wg załącznika do ww. uchwały.

VI. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ:

Na realizację zadań z zakresu finansowania sportu przez gminę Pokój przeznacza się w roku 2019 środki finansowe w wysokości 9 000,00 zł.

ZAMIESZCZONO:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy pod wspólnym adresem bip.gminapokoj.pl
 2. na tablicy ogłoszeń UG Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój