Park w Pokoju
GALERIA

                                                                                      

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zadanie pn. „Poznaj kulturę i tradycje gminy Pokój” realizowany
w ramach projektu grantowego innowacyjne formy spędzania wolnego czasu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Nazwa Projektu/operacji: „Poznaj kulturę i tradycje gminy Pokój”

Stowarzyszenie Sołectwo Domaradz z siedzibą w Paryżu 1, 46-034 Pokój realizuje projekt „Poznaj kulturę i tradycje gminy Pokój” dzięki pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”. W ramach projektu odbywają się zajęcia, warsztaty i wycieczki które mają charakter zarówno artystyczny jak i edukacyjny.

Realizacja projektu: 1.09.2018-30.11.2018

Cel zadania: Zapewnienie innowacyjnej formy spędzania wolnego czasu dla mieszkańców gminy Pokój poprzez organizację zajęć dla dzieci i dorosłych z terenu gminy Pokój w formie zajęć i warsztatów, wycieczek na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.

Planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty: Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje:1;Liczba osób z grup defaworyzowanych uczestniczących w różnych formach spędzania wolnego czasu:5 osób 50 +

Wartość dofinansowania: 9 941,50 zł.


Przewiń do góry