Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najmem :

 

1. lokal użytkowy (garaż) o pow. 15,36 m2 znajdujący się na działce nr 802/67 obręb Pokój, KW OP1U/00025779/2 z przeznaczeniem na cele związane z garażowaniem pojazdu. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

a. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas określony – 4 lata

b. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

c. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 6 zł netto/m². Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

d. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

e. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

2. lokal użytkowy o pow. 69,6 m2 znajdujący się na działce nr 112/10 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0 z przeznaczeniem na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami. Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

a. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas określony – 4 lata

b. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

c. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 40 zł netto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

d. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

e. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

Wywieszono na okres 21.11.2018r. - 13.12.2018r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz na www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 21-11-2018 22:09

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 21-11-2018 22:10
Przewiń do góry