Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA


                                                                                                                                                                                        Pokój, 2018-11-21


Zapytanie ofertowe
na prowadzenie zajęć:
nauka dodatkowego języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego dla grupy: 3-4 latków i 5-6 latków z Publicznego Przedszkola w Pokoju w roku szk. 2018/2019

Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju, ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój
e-mail: pspp@poczta.fm
strona www: www.psppokoj.pl

godziny urzędowania: 7:30 – 15:00
osoba do kontaktu: Edyta Pawłowska p.o. dyrektora ZSP w Pokoju

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nauka : nauka dodatkowego języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego dla grupy: 3-4 latków i 5-6 latków z Publicznego Przedszkola w Pokoju w roku szk. 2018/2019
CPV 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
II. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez nauczyciela j. niemieckiego, który będzie odpowiedzialny za:
1) realizację podstawy programowej w oparciu o zatwierdzony program nauczania  języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego
w przedszkolu - wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty
2) przeprowadzenie
badania wstępnego i końcowego ze stopnia opanowania języka niemieckiego;
3) przygotowanie
przedszkolaków do konkursów z języka niemieckiego j. mniejszości ,
4) realizacja zajęć przy wykorzystaniu narzędzi TIK;
5) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej- końcoworocznej;

6) stosowanie aktywizujących metod i form pracy: metody opartej na działaniu, słowie, obserwacji z wykorzystaniem różnych technik np. dramy.
2. Do podstawowych obowiązków na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego j. mniejszości narodowej należeć będzie:
1) Realizacja planu dydaktyczno – wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.
2).Realizacja programu kształcenia języka niemieckiego
j. mniejszości narodowej, programu wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, – zgodnie z planem na dany rok szkolny -  w formie i przy pomocy metod dostosowanych do wieku, możliwości i potrzeb wychowanków przedszkola.
3).Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, w tym wnioskowanie do dyrektora
ZSP o jego wzbogacenie lub modernizację.
4)Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego
wychowanków, ich zdolności i zainteresowań.
5).Rozpoznawanie potrzeb
wychowanków i  udzielanie  im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń w nauce.
6)Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich
wychowanków
7).Informowanie  rodziców , wychowawców grup, Dyrektora o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich wychowanków.
8).Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, 
9).Zapewnianie bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć,
10)Służenie wychowankom pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w przedszkolu.
1
1)Wdrażanie wychowanków do poszanowania mienia.
3.Nauczyciel  jest odpowiedzialny przed dyrektorem
ZSP w Pokoju za : 
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz oddziałach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponował.
4. Przed dyrektorem
ZSP , nauczyciel odpowiada  cywilnie i karnie, za:
1) tragiczne  skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem
wychowanków
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania, gdy doszło do wypadku lub pożaru;
3) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia przydzielonego mu przez dyrektora, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia;
4) rażące nieprzestrzeganie przepisów bhp w pracy dydaktyczno-wychowawczej z
wychowankami na terenie placówki i poza nią; 
5. Nauczyciel jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą przedmiotu umowy.
6. Nauczyciel jest obowiązany w szczególności;
1) przestrzegać ustalonego harmonogramu zajęć
2) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
3) dbać o dobro
ZSP , chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
5) przestrzegać w
ZSP zasad współżycia społecznego.

III. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja usługi obejmuje okres od 3.12.2018r. do 19.06.2019r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z harmonogramem zajęć.  Zajęcia odbywać się będą przez 5 dni w tygodniu, w dni nauki szkolnej wg załącznika nr 1, zajęcia lekcyjne trwają 30 minut grupa 5-6 latków, 15 minut grupa 3-4 latków pozostały czas przeznaczony jest na dyżury nauczycielskie.
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju sekretariat do dnia 28.11.2018 r. do godziny 12:00 lub e-mailem: Oferta niekompletna i oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
V. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty:
1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę  ( brutto):
1) podana cena musi obejmować koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (np. koszty dojazdu, przygotowania się do zajęć, zastępstwa na czas choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonania zadania przez lektora, przy czym osoba zastępująca musi mieć kwalifikacje i legitymować się doświadczeniem równorzędnym lub wyższym od nauczyciela zastępowanego);
2) cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
3) cena podana przez Wykonawcę, za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
2. Płatność, za zrealizowane zajęcia w danym miesiącu, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania rachunku lub faktury.

VI. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w
przedszkolu określone w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
2) kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego
mniejszości w przedszkolu określone w § 12 ust. 1, ust.2 pkt 1-4, § 14 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
3) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku nauczyciela w
przedszkolu
4) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
5) nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i nie jest umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6) aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
7) może zapewnić na zastępstwo nauczyciela spełniającego warunki określone w ppkt od 1 do 7

VII. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto, przy jednoczesnym spełnianiu
wszystkich warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.

VIII. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien załączyć do składanej oferty:
1. Oferta wykonawcy (załącznik nr 2).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt V 1. ppkt 1, 2,3, 5,6 w formie zaświadczeń, dyplomów, dokumentów i oświadczeń ppkt 4, 7 oraz oświadczenia 
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd     układzie     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie     wierzycieli     przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego     majątku w trybie     art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z     2017 poz. 1508, z późn. zm.) lub którego     upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarł     układ zatwierdzony     prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie     przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba     że     sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia     28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn.     zm.); którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na     ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za     pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym     mowa w ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych     podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z     odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych     należności.
Wykonawcy, który podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 
i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp mogąprzedstawić dowody na to, że podjęte przez niego     środki są wystarczające do wykazania swojej wierzytelności, odpowiednie dla     zapobiegania dalszym przestępstwom, przestępstwom skarbowym lub     nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której     wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym     wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął     określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
d)Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody wykazujące jego     wierzytelność.
e)Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o     udzielenie zamówienia.
f) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie     posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy     może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
g) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu     lub     nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za     odrzuconą.

IX. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Sprawę prowadzi dyrektor ZSP w Pokoju – Edyta Pawłowska
X. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego.
XI. Pozostałe postanowienia i informacje:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu
Wykonawcy.
2. Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji.

Załączniki:
1. Harmonogram zajęć (załącznik nr 1)
2. Oferta wykonawcy (załącznik nr 2).
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pokoju z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pokoju ul. 1 Maja 15, 46-034 Pokój
1) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Tomasz  Zimoch, kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 20*;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania rynku.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)     
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Edyta Pawłowska
/-/
Dyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju

 

XLSXharmonogram _PP Pokój.xlsx (10,15KB) 

DOCXPokójzałączniki nr 2 i 3.docx (7,59KB)
 

 

 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 21-11-2018 14:25

Przewiń do góry