Park w Pokoju - Baseny Ogrodowe
GALERIA

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

1. Działka nr 675/2 k.m. 3, obręb Domaradz, KW OP1U/00072803/4;


 

a. powierzchnia działki 0,1325 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane B-RVI- 0,1325 ha.

b. zabudowana działka ewidencyjna stanowiąca nieruchomość gruntową, działka ma kształt trójkąta prostokątnego. Działka znajduje się w płn-wsch części obrębu Domaradz przy ulicy gruntowej naprzeciw budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 65 i znajduje się w odległości 1 kilometra od drogi powiatowej. Dojazd do niej możliwy jest tylko drogą gruntową. W sąsiedztwie działki znajduje się sieć wodociągowa, oraz napowietrzna sieć energetyczna. Od strony płn-wsch do działki przylega droga gruntowa. Od pozostałych stron do działki przylegają tereny upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, nie ogrodzony, porośnięty roślinnością trawiastą. Na działce znajduje się budynek gospodarczy wykonany w technologii tradycyjnej.

Działka znajduje się na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 33 500 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego ;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu


 


 

2. Działka nr 228/6 k.m. 2, obręb Lubnów, KW OP1U/00070873/1;

a. powierzchnia działki 0,1008 ha; w tym klasy gruntu: grunty rolne zabudowane Br-RV- 0,1008 ha.

b. zabudowany grunt stanowiący działkę ewidencyjną nr 228/6. Działka ma kształt zbliżony do kwadratu. Działka znajduje się w miejscowości Lubnów, która znajduje się w północnej części gminy Pokój. Działka znajduje się w płd-wsch. części wsi, przy ulicy Szkolnej 13. Wzdłuż ulicy Szkolnej przebiega sieć wodociągowa, napowierzna sieć elektroenergetyczna oraz napowietrzna sieć telefoniczna. Od strony północnej nieruchomość przylega do ulicy Szkolnej. Od strony wschodniej i zachodniej działka przylega do terenów mieszkaniowych. Od strony południowej działka przylega do terenów upraw polowych. Teren na którym znajduje się działka jest płaski, częściowo ogrodzony. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym oraz stodołą.

Działka znajduje się na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” wyznaczonego uchwałą nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

c. brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium działka oznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową i usługi dla ludności (D);

d. cena działki 57 700 zł netto;

e. sprzedaż w formie – przetargu nieograniczonego ustnego ;
f. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) lub roszczenie wynikające z innych ustaw wynosi  6 tygodni od daty wywieszenia wykazu

 

 

 

Uwagi:

Wnioski, o których mowa w pkt „f” należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie, w formie pisemnej do Wójta Gminy Pokój. Cena w/w nieruchomości podana w pkt "d" jest ceną wyjściową, nie zawiera podatku VAT ani innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

Wywieszono na okres 20.11.2018r. - 12.12.2018r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bip.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 774693085 wew. 41.

 

Wójt Gminy Pokój

( - )

Barbara Zając

 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 20-11-2018 20:48

Przewiń do góry