Park w Pokoju - Świątynia Matyldy
GALERIA

Domaradz, 2018-11-21


Zapytanie ofertowe
na prowadzenie zajęć nauki języka niemieckiego,   dodatkowego języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego, własnej  historii i kultury w j. niemieckim
w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu


Zamawiający: Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu, Domaradz3, 46-034 Pokój
strona:www.spdomaradz.szkolnastrona.pl  
e-mail: sp-domaradz@wp.pl 
godziny urzędowania: 7:30 - 15:00


I. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nauka języka niemieckiego, w tym języka niemieckiego mniejszości narodowej i  własnej  historii i kultury w j. Niemieckim w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Jakuba Kani w Domaradzu w roku szk. 2018/2019
CPV 80100000-5 Usługi szkolnictwa podstawowego 
CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 
II. Specyfikacja przedmiotu zapytania ofertowego:
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez nauczyciela j. niemieckiego, który będzie odpowiedzialny za:
1) realizację podstawy programowej w oparciu o zatwierdzony program nauczania do języka niemieckiego oraz  języka mniejszości narodowej – j. niemieckiego, własnej  historii i kultury w j. niemieckim- wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do oferty
2) przeprowadzenie próbnych egzaminów(4x) ósmoklasisty i przygotowanie raportu;
3) przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego z języka niemieckiego,
4) realizacja zajęć przy wykorzystaniu narzędzi TIK;
5) uczestniczenie w posiedzeniach rady pedagogicznej- śródrocznej i końcoworocznej;
6) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami(przynajmniej trzech);
7) dodatkowa godzina konsultacji dla uczniów i rodziców;
2. Do podstawowych obowiązków na stanowisku nauczyciela języka niemieckiego należeć będzie:
1) Realizacja planu dydaktyczno – wychowawczego według tygodniowego rozkładu zajęć.
2).Realizacja programu kształcenia języka niemieckiego, programu wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach, oddziałach, zespołach – zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny i wykazem zadań dodatkowych -  w formie i przy pomocy metod dostosowanych do wieku, możliwości i potrzeb uczniów.
3).Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przedmiotowej i wychowawczej, w tym wnioskowanie do dyrektora Szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację.
4)Wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań.
5).Rozpoznawanie potrzeb uczniów i  udzielanie  im pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych.
6)Bezstronne, obiektywne i sprawiedliwe ocenianie oraz traktowanie wszystkich uczniów. 
7).Obniżanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
8).Informowanie  rodziców uczniów oraz wychowawcę klasy, Dyrektora o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów.
9).Określenie zasad udostępniania uczniom i ich rodzicom sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych.
10).Prowadzenie na bieżąco wymaganej dokumentacji pedagogicznej przedmiotu, 
11).Zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, a także na uroczystościach szkolnych,
12)Służenie uczniom pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z nauką i osobistych.
13)Wdrażanie uczniów do poszanowania mienia szkolnego.
14).Pełnienie dyżuru zgodnie z harmonogramem dyżurów oraz w sposób zapewniający uczniom  warunki bezpieczeństwa. 
15)Prowadzenie działalności  innowacyjnej i eksperymentalnej za zgodą dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej.
3.Nauczyciel  jest odpowiedzialny przed dyrektorem Szkoły za : 
1) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim przedmiocie oraz oddziałach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał;
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, jakimi dysponował.
4. Przed dyrektorem szkoły, nauczyciel odpowiada  cywilnie i karnie, za:
1) tragiczne  skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie przydzielonych dyżurów;
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania, gdy doszło do wypadku uczniowskiego lub pożaru;
3) zniszczenia lub stratę elementów majątku i wyposażenia Szkoły przydzielonego mu przez dyrektora, wynikające z braku nadzoru i zabezpieczenia;
4) rażące nieprzestrzeganie przepisów bhp w pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami w Szkole i poza nią; 
5) nieusprawiedliwioną nieobecność w czasie wyznaczonego dyżuru 
5. Nauczyciel jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą przedmiotu umowy.
6. Nauczyciel jest obowiązany w szczególności;
1) przestrzegać ustalonego harmonogramu zajęć
2) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
3) dbać o dobro Szkoły, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
5) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego.
7.Umowa będzie realizowana z wyłączeniem przepisów Karty Nauczyciela w zakresie zatrudnienia.
III. Termin realizacji zamówienia:
Realizacja usługi obejmuje okres od 3.12.2018r. do 19.06.2018r. zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zgodnie z harmonogramem zajęć.  Łącznie 388 godzin wg ustalonego planu zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w poniedziałki, czwartki i piątki , w dni nauki szkolnej wg załącznika nr 1, zajęcia lekcyjne trwają 45 minut, pozostały czas przeznaczony jest na dyżury nauczycielskie, konsultacje, zebrania rodziców, rady pedagogicznej wg odrębnych harmonogramów.
IV. Miejsce i termin złożenia oferty:
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Domaradz 3, 46-034 Pokój sekretariat do dnia 26.11.2018 r. do godziny 12:00 lub e-mailem: dyrektorspdomaradz@wp.pl
Oferta niekompletna i oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
IV. Cena i warunki płatności za usługi objęte zakresem oferty:
1. Cena powinna zawierać końcową niezmienną cenę  ( brutto):
1) podana cena musi obejmować koszty związane z realizacją usługi z uwzględnieniem wszystkich
opłat i podatków (np. koszty dojazdu, przygotowania się do zajęć, zastępstwa na czas choroby lub innych zdarzeń uniemożliwiających wykonania zadania przez lektora, przy czym osoba zastępująca musi mieć kwalifikacje i legitymować się doświadczeniem równorzędnym lub wyższym od nauczyciela zastępowanego);
2) cena musi być podana w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
3) cena podana przez Wykonawcę, za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności
umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
2. Płatność, za zrealizowane zajęcia w danym miesiącu, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania rachunku lub faktury.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 1 osobą, która posiada:
1) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w  szkole określone w § 4 ust. 1 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
2) kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu określone w § 12 ust. 1, ust.2 pkt 1-4, § 1 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  1 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli
3) stan zdrowia pozwalający na pracę na stanowisku nauczyciela w szkole
4) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych;
5) nauczyciel nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne i nie jest umieszczony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
6) aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
7) może zapewnić na zastępstwo nauczyciela spełniającego warunki określone w ppkt od 1 do 7
VI. Sposób oceny i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty:
Podstawowym kryterium oceny oferty będzie najniższa cena brutto, przy jednoczesnym spełnianiu
wszystkich warunków zawartych w zapytaniu ofertowym.
VII. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca winien załączyć do składanej oferty:
1. Oferta wykonawcy (załącznik nr 2).
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt V 1. ppkt 1, 2,3, 5,6 w formie zaświadczeń, dyplomów, dokumentów i oświadczeń ppkt 4, 7 oraz oświadczenia 
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub należyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd     układzie     w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie     wierzycieli     przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego     majątku w trybie     art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z     2017 poz. 1508, z późn. zm.) lub którego     upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarł     układ zatwierdzony     prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie     przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba     że     sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia     28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344, z późn.     zm.); którzy naruszyli obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na     ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za     pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym     mowa w ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych     podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z     odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych     należności.
Wykonawcy, który podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 
i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp mogąprzedstawić dowody na to, że podjęte przez niego     środki są wystarczające do wykazania swojej wierzytelności, odpowiednie dla     zapobiegania dalszym przestępstwom, przestępstwom skarbowym lub     nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której     wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym     wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął     określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
d)Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody wykazujące jego     wierzytelność.
e)Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o     udzielenie zamówienia.
f) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać że Wykonawca nie     posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy     może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
g) Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu     lub     nie wykażą braku podstaw do wykluczenia, podlegać będą wykluczeniu 
z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za     odrzuconą.
VIII. Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami:
Sprawę prowadzi dyrektor Szkoły – Dominika Guszkiewicz
IX. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że dalsze prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia jest bezprzedmiotowa, nie jest zasadna lub niekorzystna dla Zamawiającego.
X. Pozostałe postanowienia i informacje:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje o wyłonieniu
Wykonawcy.
2. Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji.
Załączniki:
1. Harmonogram zajęć (załącznik nr 1)
2. Oferta wykonawcy (załącznik nr 2).
3. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3).


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Pokoju z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Domaradzu, Domaradz3, 46-034 Pokój
1) inspektorem ochrony danych osobowych w jest Pan Tomasz  Zimoch, kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 20*;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego prowadzonym w trybie rozeznania rynku.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)     
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

Dominika Guszkiewicz
/-/
Dyrektor  Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym
im. Jakuba Kani w Domaradzu

PDFharmonogram zał. nr 1.pdf (85,58KB)
DOCXzałączniki nr 2 i 3.docx (7,55KB)
 

Opublikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data publikacji:
 13-11-2018 23:15

Modyfikował(a): Joanna Ptaszek-Rekus
Data modyfikacji:
 21-11-2018 22:21
Przewiń do góry